Porozumienie na rzecz rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

17.09.2004 
POROZUMIENIE
na rzecz rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

Służymy poczciwej sprawie.
A jako kto może - niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.
Jan Kochanowski

Chcemy żyć w dostatnim, bezpiecznym i sprawnie zarządzanym regionie. Porozumienie ma służyć budowaniu współpracy partnerów społecznych, zapobiegać konfliktom i nieporozumieniom. Ma tworzyć warunki, aby na każdym poziomie - od gmin, poprzez powiaty, aż do województwa - administracja samorządowa i rządowa, organizacje obywatelskie i świat biznesu, łączyły się na rzecz wspólnej pracy dla dobra lokalnych społeczności. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stawia nasz kraj przed nowymi wyzwaniami, stwarza nowe, ogromne możliwości. Musimy to wykorzystać.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY
Podpisanie Porozumienia przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, samorządy lokalne, reprezentacje sektora obywatelskiego, organizacje pracodawców i pracobiorców jest deklaracją woli współpracy na rzecz rozwoju regionu.
Razem chcemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo ludzi wolnych, aktywnych, odpowiedzialnych i uczestniczących w szlachetnej pracy na rzecz dobra wspólnego.

WARTOŚCI POROZUMIENIA
Sygnatariuszom Porozumienia zależy na poszanowaniu wartości demokratycznych zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: godności każdego obywatela, sprawiedliwości, pomocniczości, tolerancji, solidaryzmu społecznego i partycypacji społecznej.

DIALOG OBYWATELSKI
Porozumienie określamy jako instrument dialogu obywatelskiego w województwie. Dialog społeczny - w tym obywatelski - ma na celu umocnienie demokratycznego charakteru państwa, wzmocnienie zaufania obywateli do jego instytucji i efektywnej kontroli administracji publicznej. Poprzez uspołecznienie podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach, równoważenie interesów partnerów społecznych, poprawę jakości rządzenia oraz sposób kontroli administracji publicznej, dialog ten prowadzi do pokoju społecznego i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i całego regionu.

ZADANIA SEKTORÓW
Zadaniem sektora administracji publicznej jest tworzenie - na mocy Konstytucji RP - mądrego i sprawiedliwego prawa oraz wypełnianie zadań z nim związanych.
Zadaniem przedsiębiorców prywatnych jest dostarczanie dobrych towarów i usług, ale też troska o społeczeństwo. Zadaniem organizacji obywatelskich, które w sposób dobrowolny skupiają osoby kierujące się poczuciem odpowiedzialności za wspólnoty lokalne, jest dokonywanie pozytywnych zmian w życiu tych społeczności.
Zgodnie z przesłaniem Porozumienia działania trzech sektorów powinny się uzupełniać, przenikać i wspomagać, kierując się celem nadrzędnym - dobrem wspólnym mieszkańców regionu.

WZMOCNIENIE SEKTORA POZARZĄDOWEGO
Prawidłowa współpraca wszystkich sektorów nie jest możliwa bez doceniania rangi każdego z nich. Obecnie najsłabszym ogniwem są organizacje pozarządowe. Pozostali partnerzy Porozumienia powinni otoczyć je szczególną troską, aby należycie mogły wypełniać swoją społeczną funkcję aktywizowania obywateli do samopomocy, tworzenia programów opartych o wartości, szybkiego reagowania na problemy, innowacyjności, rzecznictwa, kontroli obywatelskiej nad organami władzy.

WSPÓLNA REALIZACJA STRATEGII
Przewodnim dokumentem opisującym drogę rozwoju województwa jest "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego". Zgodnie z nią nasz region ma być zasobny i gospodarny, o czystym powietrzu, wodach i wysokiej jakości żywności. Ma być społeczeństwem ludzi wykształconych i przedsiębiorczych, działających w warunkach sprzyjających aktywności gospodarczej i obywatelskiej, tworzonych przez kompetentną administrację i sprawne organizacje pozarządowe.
Uważamy, że strategia wojewódzka, strategie powiatowe i gminne oraz programy społeczne powinny być współtworzone i współrealizowane przez jak największą liczbę odpowiedzialnych instytucji i organizacji. Należy w jak największym stopniu angażować obywateli i reprezentujące je organizacje obywatelskie do współtworzenia i współrealizowania prawa regionalnego i lokalnego.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Administracja publiczna współpracuje z organizacjami pozarządowymi kierując się zasadami określonymi w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zasada  pomocniczości: uznająca prawo samoorganizujących się obywateli do samodzielnego określania i rozwiązywania problemów, także należących do sfery zadań publicznych. Administracja publiczna stosuje zasadę względnego pierwszeństwa organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, wspierając je w wypełnianiu tych zadań, które są gotowe realizować.
Zasada suwerenności stron: respektująca niezależność i podmiotowość organizacji pozarządowych, zabraniająca nieuprawnionej ingerencji w funkcjonowanie organizacji.
Zasada partnerstwa: traktująca organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych.
Zasada efektywności: polegająca na wyborze najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych proponowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe.
Zasada jawności: polegająca na udostępnianiu przez administrację publiczną informacji na temat zamiarów, celów i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz o dotychczas ponoszonych kosztach prowadzenia tych zadań przez administrację.
Wszelkie możliwości współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi winny być powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
Sygnatariusze Porozumienia apelują do samorządów lokalnych wszystkich szczebli, aby powyższe zasady były wpisywane w programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, a nade wszystko, aby były stosowane w codziennej praktyce współpracy.

DEKLARACJE
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
- informowanie o planowanych kierunkach działalności dotyczących m.in. sektora pozarządowego- konsultowanie projektów aktów prawnych wykorzystując zasady dialogu społeczno-obywatelskiego
- tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych
- pomoc we wzmacnianiu instytucjonalnym i merytorycznym organizacji pozarządowych
- udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym, które ubiegają się o dofinansowanie projektów z innych źródeł
- udzielanie wsparcia pozafinansowego - oddelegowanie pracowników, użyczenie sprzętu, udostępnienie sal
- prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami - np. konferencje
- udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w zakresie pisania wniosków
- zlecanie zadań publicznych poprzez dofinansowanie zadania i powierzenie zadania wraz z udzieleniem dotacji na pełne pokrycie kosztów realizacji

Wojewoda oczekuje, że efektem będzie zwiększenie wpływu sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej w województwie, wzrost inicjatyw obywatelskich, zwiększenie dostępności do różnych form pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizowanych oraz ogólna poprawa jakości życia w regionie.
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- stosowanie czytelnych procedur regulujących wzajemną współpracę
- udzielanie informacji o planowanych kierunkach działań i współdziałaniu w rozwiązywaniu problemów społecznych występujących w województwie
- wspólne organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń
- rozwijanie innych form współpracy w zależności od aktualnych potrzeb społecznych
- tworzenie wspólnych ciał o charakterze doradczym i inicjującym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli organów administracji publicznej
- opracowanie jasnych i jednolitych procedur ubiegania się o dotacje ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- konsultowanie z pracodawcami tworzonych aktów prawnych dotyczących rozwoju gospodarczego

Przedsiębiorców prywatnych
Zobowiązania przedsiębiorcy wobec społeczeństwa to więcej niż zaoferowanie miejsc pracy i płacenie podatków na cele publiczne. Przedsiębiorca prywatny jest aktywnym partnerem życia lokalnej społeczności, uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Społeczne zaangażowanie przedsiębiorców w działania na rzecz poprawy życia obywateli jest ich suwerenną i dobrowolną decyzją. Stosując otwarte i przejrzyste praktyki gospodarcze, przedstawiciele sektora prywatnego zobowiązują się do przestrzegania zasad etyki, współpracy z pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Po to, by interes ekonomiczny firmy łączyć z interesem społecznym.
Społeczne zaangażowanie przedstawicieli sektora prywatnego powinno się przejawiać współuczestnictwem w realizacji inwestycji i działań służących rozwojowi społeczności lokalnej, dofinansowywaniem programów społecznie ważnych, udziałem w akcjach charytatywnych, mecenatem, pomocą rzeczową, bezpłatnymi usługami na rzecz organizacji i instytucji. Deklarujemy:
- wpisanie działań wzmacniających zaangażowanie społeczne jako elementu strategii i rozwoju firmy
- troskę o społeczność lokalną wyrażającą się podejmowaniem współpracy z partnerami społecznymi w celu rozwiązywania ich problemów
- udział w programach społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe

Sektora Pozarządowego
Sektor pozarządowy kieruje się "Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych". Zgodnie z jej zapisami deklarujemy:
- w swoim działaniu na rzecz dobra wspólnego kierować się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka
- działać zgodnie z prawem lokalnym i nadrzędnym
- działalność merytoryczną i finansową prowadzić w sposób jawny
- ze szczególną odpowiedzialnością podchodzić do wydatkowania środków publicznych, bądź pochodzących od osób prywatnych lub od biznesu, rzetelnie i terminowo rozliczać się z przyjętych zobowiązań merytorycznych i finansowych
- pozyskane przez siebie środki wydatkować przede wszystkim na działania statutowe, w rozsądnych granicach na rozwój samej organizacji
- rozdzielać funkcje zarządcze i kontrolne w organizacji
- współpracować z partnerami społecznymi oraz między sobą na zasadach partnerstwa i wzajemnego wspierania się w swoich działaniach; w sytuacjach, gdy zachodzi konflikt uznawanych wartości, podejmować działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.

Realizacja Porozumienia
Porozumienie nie ma charakteru prawnego, jest dobrowolną, społeczną umową na rzecz rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Sygnatariusze niniejszego dokumentu deklarują gotowość do wdrożenia, przestrzegania oraz monitorowania zawartych w Porozumieniu procedur i zasad, poprzez:
1. Upublicznianie dokumentu w każdej możliwej formie oraz stałe promowanie Porozumienia.
2. Uczestnictwo przedstawicieli sygnatariuszy w dorocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podczas której mogą być przedstawiane uwagi sygnatariuszy dotyczące realizacji Porozumienia.
3. Powoływanie zespołów w celu opracowywania wspólnych stanowisk lub podjęcia konkretnych spraw.
4. Wzajemne zapraszanie się stron na wydarzenia zgodne z ideą Porozumienia.
W sytuacjach konfliktowych sygnatariusze stosować będą zasady dialogu, negocjacji i mediacji.

Efekty Porozumienia
Wolą sygnatariuszy jest, aby przesłanie Porozumienia dotarło do wszystkich szczebli administracji publicznej i środowisk społecznych regionu.
Sygnatariusze zdają sobie sprawę z faktu, że administrację publiczną, środowiska biznesowe i sektor organizacji pozarządowych jeszcze wiele dzieli. Porozumienie ma przełamywać obszary nieufności, promować ideę poznawania się, uczenia się siebie nawzajem, wspólnego podejmowania tematów społecznie ważnych i wspólnej pracy na rzecz dobra społeczności.
Tylko w takim przypadku będziemy uczestniczyć w trwałym i zrównoważonym rozwoju regionu, sprzyjającym pokojowi społecznemu i wzrostowi dobrobytu każdego obywatela.
17 września 2004

Apel sygnatariuszy porozumienia
Sygnatariusze Porozumienia zwracają się z apelem do wszystkich społeczności naszego województwa o tworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju swoich małych ojczyzn.
Wzywamy do łączenia wysiłków wszystkich partnerów społecznych na rzecz dobra wspólnego, do tworzenia czytelnych systemów współpracy eliminujących konflikty, do prowadzenia dialogu społecznego. Te wartości winny nam przyświecać w codziennej praktyce życia publicznego.
Apelujemy, aby zasady Porozumienia znalazły się w statutach samorządów, strategiach rozwoju, regulaminach instytucji i organizacji. Apelujemy do radnych i urzędników, liderów organizacji, przedsiębiorców oraz wszystkich zaangażowanych mieszkańców naszego województwa o pomoc przy realizacji idei Porozumienia.
Chodzi przecież o poprawę warunków życia naszej regionalnej społeczności. Jeżeli wspólnie będziemy pomagać, efekty będą znacznie lepsze. Razem pomagajmy potrzebującym.

Porozumienie podpisane zostało przez:
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Przewodniczącego Konwentu Starostów Warmii i Mazur,
Przewodniczącą Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
Marszałka Sejmiku Gospodarczego Warmii i Mazur,
Kanclerza Olsztyńskiej Loży Business Centre Club,
Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych 


Załączone pliki: