Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RDPP) powołana została z inicjatywy Rady Organizacji Pozarządowych w 2010 roku. Rada zebrała ponad pięćdziesiąt podpisów organizacji pod swoim wnioskiem, co było wymogiem formalnym zgodnym z Ustawą o działalności pożytku publicznego, która reguluje funkcjonowanie RDPP.
RDPP jest płaszczyzną współpracy sektora pozarządowego z urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego, radnymi Sejmiku Wojewódzkiego oraz przedstawicielem wojewody. RDPP liczy 20 osób, z których połowę stanowią przedstawiciele organizacji.
Przedstawiciele organizacji wyłaniani są w dwojaki sposób. Pięciu przedstawicieli wskazuje Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i są to członkowie pięcioosobowego Prezydium Rady. Druga piątka przedstawicieli wyłaniana jest przez organizacje pozarządowe w wyborach ogłaszanych przez RDPP.
Należy dodać, że wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracują ze sobą, czego wyrazem są m.in. spotkania przed posiedzeniami całej RDPP. Na tych
spotkaniach omawiane są sprawy istotne dla sektora pozarządowego, a w razie potrzeby uzgadniane są wspólne stanowiska strony pozarządowej Rady.