Jak zostać członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego?

Tryb powołania Członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Województwa.
2. Wyłonienie 5 przedstawicieli Marszałka Województwa do Rady wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 3 następuje spośród propozycji zgłoszonych przez departamenty lub zainteresowane jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Wyłonienie przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności organizacji pozarządowych w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego tych organizacji.
4. W przypadku decyzji o powołaniu Rady, Marszałek Województwa:
-występuje do Wojewody o wskazanie, w terminie 40 dni od otrzymania wystąpienia, przedstawiciela Wojewody;
-występuje do Przewodniczącego Sejmiku o wskazanie, w terminie 40 dni od otrzymania wystąpienia,  dwóch przedstawicieli Sejmiku;
-występuje do Rady Organizacji Pozarządowych o wskazanie w terminie 40 dni od otrzymania wystąpienia, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
-ogłasza na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie wim.ngo.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim informację o przystąpieniu do procedury -wyłaniania 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady, o której mowa w § 5.

Wybory 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych:
Organizacje pozarządowe dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 4 - nie krótszym jednak niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia - zgodnie ze wzorem „Karty zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

 


Załączone pliki: