Członkowie Rady

W skład Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wchodzą reprezentacje organizacji pozarządowych danego powiatu lub strony pozarządowe powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego, federacje wojewódzkie, organizacje pozarządowe o zasięgu wojewódzkim, inne podmioty sektora pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumienia, sieci organizacji itp.), nieposiadające osobowości prawnej. 

OBECNY SKŁAD RADY

REPREZENTACJE POWIATOWE

 1. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego
 2. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
 3. Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych
 4. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego
 5. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego
 6. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Mrągowskiego
 7. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego
 8. Gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych
 9. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego
 10. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego
 11. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego
 12. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego
 13. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego
 14. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego
 15. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego
 16. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego
 17. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego
 18. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Oleckiego

STRONA POZARZĄDOWA POWIATOWYCH RAD DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 1. Strona pozarządowa Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

FEDERACJE

 1. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA
 2. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 3. Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
 4. Oddział  Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 5. Lazarus Warmii i Mazur - Związek Stowarzyszeń Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza

ORGANIZACJE

25. Stowarzyszenie Forum Kobiet
26. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
27. Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej
28. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska
29. Polski Komitet Pomocy Społecznej

SIECI

30. Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD
31. Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY
32. Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych
33. Porozumienie Uniwersytetów III Wieku Warmii i Mazur
34. Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
35. Warmińsko-Mazurska Koalicja Kresowian
36. Bank Żywności w Olsztynie

 

 

W przypadku konieczności aktualizacji danych prosimy o bezpośredni kontakt z Radą: ropwwm@gmail.com