Członkowie Rady

W skład Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wchodzą reprezentacje organizacji pozarządowych danego powiatu lub strony pozarządowe powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego, federacje wojewódzkie, organizacje pozarządowe o zasięgu wojewódzkim, inne podmioty sektora pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumienia, sieci organizacji itp.), nieposiadające osobowości prawnej. 

OBECNY SKŁAD RADY

REPREZENTACJE POWIATOWE

1. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego
2. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
3. Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych
4. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego
5. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego
6. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Mrągowskiego
7. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego
8. Gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych
9. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego
10. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego
11. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego
12. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego
13. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego
14. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego
15. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego
16. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego
17. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego
18. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Oleckiego
19. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

FEDERACJE

20. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA
21. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
22. Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
23. Oddział  Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
24. Lazarus Warmii i Mazur - Związek Stowarzyszeń Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza

ORGANIZACJE

25. Stowarzyszenie Forum Kobiet
26. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
27. Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej
28. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska
29. Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie
30. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
31. Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

SIECI

32. Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD
33. Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY
34. Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych
35. Porozumienie Uniwersytetów III Wieku Warmii i Mazur
36. Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
37. Warmińsko-Mazurska Koalicja Kresowian
38. Bank Żywności w Olsztynie

 

 

W przypadku konieczności aktualizacji danych prosimy o bezpośredni kontakt z Radą: ropwwm@gmail.com