Przedstawiciele Rady w ciałach dialogu

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Arkadiusz Jachimowicz
Bartłomiej Głuszak
Dorota Jeżowska-Olszewska
Marek Borowski
Antoni Furtak

Ponadto członkami RDPP są przedstawiciele organizacji wyłonieni w ramach wyborów:
Piotr Baczewski
Janina Milewicz
Marlena Kulis
Teresa Kocbach
Andrzej Karski

Zespół Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarzadowymi
Tadeusz Milewski – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Aleksandra Kojtych – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu
Piotr Rafał Baczewski – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”
Arkadiusz Jachimowicz – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Bartłomiej Głuszak – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Marek Borowski – Bank Żywności w Olsztynie

Komitet Monitorujący RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Arkadiusz Jachimowicz, Maciej Bielawski (zastępca)

Podkomitet Monitorujący POKL Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013
Arkadiusz Jachimowicz

Komitet Monitorujący Programu Polska-Litwa 2014-2020
Marta Florkowska
Agnieszka Sójka 

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego 
Teresa Bocheńska
Marek Borowski 

Komitet Monitorujący realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego
Marek Skaskiewicz 

Wojewódzki Zespół ds. aktualizacji Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2020
Aneta Makowska

Zespół ds opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim
2018 - zespół nie został powołany
2017 - Tomasz Piłat
2016 - Arkadiusz Jachimowicz
2015 - Barbara Wyłudek
2014 - Piotr Pniewski

Grupa robocza zajmująca się priorytetem II "Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia" w programach współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi

Marta Piotrkowska, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzka Rada Rynku Pracy 
Andrzej Jurkian - przedstawiciel Członka Rady
 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO Warmia i Mazury 2014-2020:
Wojciech Zalewski, Beata Wrzosek (zastępca)
Tomasz Piłat, Małgorzata Ofierska (zastępca)
Bartłomiej Głuszak, Lucyna Jędryczka (zastępca)
Maciej Bielawski, Urszula Podurgiel (zastępca)
Sekretariat Rady obsługuje przedstawicieli organizacji pozarządowych w KM.

Zespół ds. kampanii społecznych w TVP
Monika Hausman-Pniewska

Zespół do spraw wypracowania Wojewódzkiego Programu na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii
Alina Kierod, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Zespół Monitorujący realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woj. Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020
Arkadiusz Niewiński, Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk" w Szczytnie

Zespół  do spraw opracowania Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Bartłomiej Głuszak,  Federacja Organizacji Socjalnych FOSa
Maria Popieluch, Stowarzyszenie "Promyk" w Giżycku

Zespół Monitorujący Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020

Marian Wilkowski, koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Iławie

Zespół Opiniujący wnioski o Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej

Antoni Furtak, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego (2016)
Marek Borowski, Bank Żywności w Olsztynie, Wiceprzewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zespół ds opracowania Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
Katarzyna Tomczyk, zgłoszona przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Grupa Refleksyjna w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna"
Arkadiusz Jachimowicz

Ponadto:
Marek Borowski jest członkiem krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Kapituły Nagrody "Dla Dobra Wspólnego" Prezydenta RP.