Przedstawiciele Rady w ciałach dialogu

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (strona pozarządowa)

1) Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa,
2) Arkadiusz Jachimowicz – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
3) Marek Borowski – Prezes Banku Żywności w Olsztynie (współprzewodniczący Rady),
4) Ryszard Okliński – Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur,
5) Maciej Micielski – Komendant Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego,
Ponadto członkami RDPP są przedstawiciele organizacji wyłonieni w ramach wyborów:
6) Piotr Kubarewicz – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Biskupcu,
7) Karol Gruszczyński – Prezes Stowarzyszenia Patriotyczna Polska z Olsztyna,
8) Krzysztof Krauze – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie,
9) Joanna Mackiewicz – przedstawicielka Caritas Archidiecezji Warmińskiej,
10) Martyna Seroka – przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Grupa Robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2021-2027

Arkadiusz Jachimowicz
Bartłomiej Głuszak
Marek Borowski
W zastępstwie:
Maciej Bielawski
Piotr Kubarewicz
Jolanta Kępa-Wiśniewska

Zespół Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarzadowymi
Aleksandra Kojtych – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu
Piotr Rafał Baczewski – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”
Arkadiusz Jachimowicz – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Bartłomiej Głuszak – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Marek Borowski – Bank Żywności w Olsztynie

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO Warmia i Mazury 2014-2020:
Wojciech Zalewski, Beata Wrzosek (zastępca)
Tomasz Piłat, Małgorzata Ofierska (zastępca)
Bartłomiej Głuszak, Lucyna Jędryczka (zastępca)
Maciej Bielawski, Urszula Podurgiel (zastępca)
Sekretariat Rady obsługuje przedstawicieli organizacji pozarządowych w KM.

Komitet Monitorujący RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Arkadiusz Jachimowicz, Maciej Bielawski (zastępca)

Podkomitet Monitorujący POKL Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013
Arkadiusz Jachimowicz

Komitet Monitorujący Programu Polska-Litwa 2014-2020
Marta Florkowska
Agnieszka Sójka 

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego 
Teresa Bocheńska
Marek Borowski 

Komitet Monitorujący realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego
Marek Skaskiewicz 

Wojewódzki Zespół ds. aktualizacji Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Warmińsko-Mazurskim do 2020
Aneta Makowska

Zespół ds opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim
2019 - zespół nie został powołany
2018 - zespół nie został powołany
2017 - Tomasz Piłat
2016 - Arkadiusz Jachimowicz
2015 - Barbara Wyłudek
2014 - Piotr Pniewski

Wojewódzka Rada Rynku Pracy
Andrzej Jurkian - przedstawiciel Członka Rady

Zespół ds. kampanii społecznych w TVP
Monika Hausman-Pniewska

Zespół ds. monitoringu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022
Tomasz Sztachelski

Komitet Monitorujący "Zaktualizowaną strategię zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim do 2025 roku"
Leszek Kirzenkowski - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

Zespół ds. monitorowania i ewaluacji "Wojewódzkiego programu polityki prorodzinnej na lata 2017-2021"
Elżbieta Orłowska - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-2022"
Marek Jurzyński - Stowarzyszenie ESWIP

Zespół Monitorujący realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woj. Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020
Arkadiusz Niewiński, Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk" w Szczytnie

Zespół ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 2020 r.
Agata Płókarz - Stowarzyszenie ESWIP

Zespół ds. opracowania Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Barbara Wyłudek - Stowarzyszenie Kobieta na PLUS

Zespół Monitorujący Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020
Marian Wilkowski, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Iławie

Zespół do opracowania Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026
Marian Wilkowski

Zespół realizujący, koordynujący i monitorujący zadania dotyczące promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w ramach Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022
Monika Michniewicz - Federacja FOSa

Grupa Refleksyjna w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna"
Arkadiusz Jachimowicz

Zespół ds. opracowania wojewódzkiego programu rozwoju ekonomii społecznej na lata 2021-2025
Arkadiusz Jachimowicz

Grupa Robocza ds. opracowania Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030
Arkadiusz Jachimowicz
Marek Borowski

 

Ponadto Marek Borowski jest członkiem Kapituły Nagrody "Dla Dobra Wspólnego" Prezydenta RP.