Jak przystąpić do Rady?

Członkostwo w Radzie przysługuje niżej wymienionym podmiotom:

1. reprezentacjom organizacji pozarządowych danego powiatu – to reprezentacje wyłonione w wyborach tajnych podczas konferencji plenarnej/forum organizacji pozarządowych z danego powiatu, działające na podstawie Regulaminu działania przyjętego przez konferencję. Protokół z Konferencji i wyborów przekazywany jest do Prezydium Rady;
lub stronie pozarządowej powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego, pod warunkiem dokonania wyborów przez ogół organizacji z powiatu.
W przypadku istnienia zarówno reprezentacji powiatowej organizacji, jak i powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, miejsce w ROPWWM przysługuje reprezentacji powiatowej,
2. federacjom wojewódzkim (związkom stowarzyszeń) –  to organizacje spełniające wymogi prawa o stowarzyszeniach, mające zarząd wojewódzki i organizacje członkowskie w co najmniej 6 powiatach województwa;
3. organizacjom pozarządowym o zasięgu wojewódzkim – to organizacje spełniające wymogi prawa o stowarzyszeniach, mające zarząd wojewódzki i mające swoje oddziały w co najmniej 4 powiatach województwa;
4. innym podmiotom sektora  pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumienia, sieci organizacji itp.) – to nie posiadające osobowości prawnej dobrowolne porozumienia organizacji pozarządowych posiadające zarząd wojewódzki, działające na podstawie regulaminu, w skład których wchodzi co najmniej 12 organizacji w co najmniej 6 powiatach województwa.

Prawa do członkostwa w Radzie w/w podmioty nabywają w drodze uchwały Prezydium po przedstawieniu do Prezydium prawomocnej uchwały organu zarządzającego zawierającej:
- oświadczenie o spełnianiu przez podmiot warunków statutu Rady,
- decyzję o przystąpieniu do Rady,
- wskazanie delegata reprezentującego podmiot w Radzie.

Wzór uchwały w załączeniu.


Załączone pliki: