Konkurs „Godni Naśladowania”

Konkurs "Godni Naśladowania"  organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z wieloma partnerami. Pierwszy raz tytuł "Godnych Naśladowania" przyznano w 2004 roku. A że konkurs odbywa się rokrocznie, nie trudno policzyć, że za nami jest już piętnaście edycji.

Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Na przestrzeni lat zmieniała się liczba kategorii konkursowych. Od 2018 roku "Godni Naśladowania" odbywają się w czterech Kategoriach:

  1. Organizacja Godna Naśladowania - w ramach której nagradzane są organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, kluby sportowe, federacje, porozumienia bez osobowości prawnej - grupy nieformalne, reprezentacje i in.) mające siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które moga poszczycić się osiągnięciami w swojej działalności (nagroda może zostać przyznana zarówno za całokształt działań, wieloletnią efektywną pracę, jak i konkretną inicjatywę organziacji).
  2. Pozarządowiec Godny Naśladowania - w tej kategorii laureatem mogą być osoby fizyczne wyróżniające się działalnością w organizacjach pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, pobudzające aktywność osób, grup i instytucji w środowiskach lokalnych w różnych obszarach pożytku publicznego, i/lub aktywnie występujące w interesie społecznym danej wspólnoty albo grupy społecznej znajdującej się w trudniejszym położeniu.
  3. Samorząd Godny Naśladowania - tutaj mogą być zgłaszane samorządy gminne i powiatowe województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ich jednostki organizacyjne (np. ośrodki pomocy społecznej, szkoły, instytucje kultury), mające szczególne osiągnięcia we współpracy z podmiotami sektora obywatelskiego oraz uznane przez środowisko organizacji pozarządowych danego powiatu/gminy jako przyjazne organizacjom.
  4. Przedsiębiorca Godny Naśladowania - w tej kategorii nagradzane się osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami firm lub zarządzające firmami oraz przedsiębiorstwa, które w ramach swojej działalności podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami ekonomii społecznej (np. spółdzielniami socjalnymi), aktywnie uczestniczą w życiu społecznym oraz włączają się w przedsięwzięcia mające na celu wsparcie i rozwój lokalnych społeczności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszeń do Konkursu mogą dokonywać osoby prawne lub jednostki organizacyjnie nie posiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty dialogu obywatelskiego oraz kościoły i związki wyznaniowe.

O przyznaniu statuetek "Godni Naśladowania" oraz innych nagród i wyróżnień decyduje Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizatorów oraz głównych patronów, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, np. laureaci poprzednich edycji. Ocena wniosków prowadzona jest w sposób bezstronny i poufny - dokonują jej jedynie osoby nie związane z podmiotami nominowanymi do Konkursu stosunkiem osobistym (np. związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa, powinowactwa) lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonej oceny.