Statut Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Odwołując się do określonej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot:
- uznając za słuszne i konieczne realizowanie postanowień Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych;
- w trosce o to, by organizacje obywatelskie współpracowały ze sobą na zasadach partnerstwa i wzajemnego wspierania się, nade wszystko ku pożytkowi wspólnemu Regionu i jego Mieszkańców;
- w przekonaniu, iż organizacje pozarządowe stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego;
sektor pozarządowy województwa warmińsko-mazurskiego tworzy swoją reprezentację, której działania opierają się na zapisach niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Dla potrzeb niniejszego statutu wprowadza się określenia poniższych pojęć:

 1. reprezentacja organizacji pozarządowych danego powiatu – to reprezentacja wyłoniona w wyborach tajnych podczas Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych z danego powiatu,  działająca na podstawie Regulaminu działania przyjętego przez Konferencję Plenarną. Protokół z Konferencji i  wyborów przekazywany jest do Prezydium Rady;
 2. strona pozarządowa powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - w przypadku braku reprezentacji organizacji pozarządowych danego powiatu tą rolę może pełnić strona pozarządowa RDPP pod warunkiem dokonania wyborów jej członków przez ogół organizacji z powiatu; 
 3. federacja wojewódzka  to związek stowarzyszeń spełniający wymogi prawa o stowarzyszeniach,  mający zarząd wojewódzki i organizacje członkowskie w co najmniej 6 powiatach województwa;
 4. organizacja pozarządowa o zasięgu wojewódzkim – to organizacja spełniająca wymogi prawa o stowarzyszeniach, mająca zarząd wojewódzki i mająca swoje oddziały w co najmniej 4 powiatach województwa;
 5. inne podmioty sektora  pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumienia, sieci organizacji itp.) – to nie posiadające osobowości prawnej dobrowolne porozumienia organi­zacji pozarządowych posiadające zarząd wojewódzki, działające na podstawie regulaminu, w skład których wchodzi co najmniej 12  organizacji w co najmniej 6 powiatach województwa.
 6. Obserwator Rady – organizacja lub podmiot spełniający warunki określone w ww punktach i która nie zdecydowała się na formalne członkostwo w Radzie, ale deklarująca współpracę z Radą, lub organizacja lub podmiot nie spełniający wymogów określonych w ww punktach, która deklaruje współpracę z Radą.

§ 1

Statut Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwanej dalej Radą, określa cele, strukturę i kompetencje Rady, tryb powoływania jej członków, ich prawa i obowiązki, zasady działania oraz finansowania.

§ 2

Rada reprezentuje sektor pozarządowy województwa warmińsko–mazurskiego.

§ 3

Terenem działania Rady jest obszar województwa warmińsko–mazurskiego, a siedzibą jest miasto Olsztyn. Dla realizacji celów statutowych Rada może prowadzić również działalność na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

Rada używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak graficzny Rady.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania

 

§ 5

Celem działania Rady jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego.

§ 6

Rada realizuje cel poprzez:

 1. Współpracę z administracją samorządową i rządową oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego województwa warmińsko–mazurskiego oraz kraju, Unii Europejskiej i innych państw.
 2. Opiniowanie oraz konsultowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego.
 3. Udział w tworzeniu programów współpracy z samorządem wojewódzkim.
 4. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w województwie, kraju i Unii Europejskiej.
 5. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy, m.in. poprzez organizację corocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych oraz podejmowanie innych wspólnych działań.
 6. Dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego do ciał kolegialnych inicjowanych przez administrację samorządową i rządową oraz  sektor prywatny  (m.in. Regionalne Komitety Sterujące i Monitorujące).
 7. Udział przedstawicieli Rady w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 8. Promowanie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.
 9. Organizowanie Konkursu Godni Naśladowania i innych konkursów.
 10. Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp.
 11. Realizację innych zadań wskazanych przez reprezentacje powiatowe, federacje i organizacje pozarządowe.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Rada może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Rady.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 1. Członkostwo w Radzie przysługuje niżej wymienionym podmiotom:
  1. reprezentacjom powiatowym organizacji pozarządowych, w tym stronie pozarządowej powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego, pod warunkiem dokonania wyborów przez ogół organizacji z powiatu; w przypadku istnienia zarówno reprezentacji powiatowej organizacji, jak i powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, miejsce w ROPWWM przysługuje reprezentacji powiatowej,
  2. federacjom wojewódzkim,
  3. organizacjom pozarządowym o zasięgu wojewódzkim,
  4. innym podmiotom sektora  pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumieniom, sieciom organizacji itp.).
 1. Prawo do członkostwa w Radzie ww podmioty nabywają w drodze uchwały Prezydium po przedstawieniu do Prezydium prawomocnej uchwały organu zarządzającego zawierającej:
  1. oświadczenie o spełnianiu przez podmiot warunków niniejszego statutu,
  2. decyzję o przystąpieniu do Rady,
  3. wskazanie delegata reprezentującego podmiot w Radzie.
 2. W sytuacjach nieokreślonych Statutem, o przyjęciu organizacji, federacji bądź innego podmiotu do Rady, decyduje Prezydium Rady na wniosek organu zarządzającego podmiotu ubiegającego się o przyjęcie. Od decyzji Prezydium przysługuje odwołanie do Rady.

§ 9

 1. Członkostwo w Radzie sprawowane jest przez osoby fizyczne delegowane przez odpowiedni organ zarządzający członka Rady, zwane dalej delegatami.
 2. W skład Rady wchodzą:
 1. po jednym delegacie reprezentacji sektora pozarządowego danego powiatu oraz po dwóch delegatów powiatów grodzkich tj. miasta Olsztyna i Elbląga;
 2. po jednym delegacie federacji o zasięgu wojewódzkim;
 3. po jednym delegacie organizacji pozarządowych o zasięgu wojewódzkim;
 4. po jednym delegacie innych podmiotów sektora  pozarządowego o zasięgu wojewódzkim.

§ 10

Członek Rady ma prawo:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do Prezydium Rady.
 2. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w obradach Rady.
 3. Udziału w wydarzeniach organizowanych przez Radę.
 4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Rady.
 5. Zgłaszania do Rady zagadnień dotyczących działalności Członka Rady.
 6. Wnioskowanie do Rady o patronat, opinię lub poparcie Rady.
 7. Zgłaszania kandydatur swoich przedstawicieli do zespołów, grup roboczych i ciał dialogu obywatelskiego, do których Rada kieruje swoich przedstawicieli.

§ 11

Członek Rady obowiązany jest do:

 1. Aktywnego i systematycznego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Rady.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał Rady i Prezydium Rady.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Pokrywania kosztów pracy w Radzie swojego delegata.
 5. Monitorowania pracy swoich przedstawicieli skierowanych przez Radę do pracy w zespołach, grupach roboczych i ciałach dialogu.

§ 12

Członkostwo w  Radzie ustaje na skutek:

 1. Rezygnacji członka Rady z uczestnictwa w Radzie.
 2. Wykluczenia uchwałą Prezydium w przypadku nieprzestrzegania lub niespełniania zapisów  statutu, postanowień, regulaminów i uchwał Rady lub działanie na szkodę Rady.
 3. Samorozwiązania członka Rady.

§ 13

W przypadkach określonych w § 12 pkt 2 Prezydium jest zobowiązane zawiadomić Członka Rady o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia. Prawo wniesienia odwołania do Rady przysługuje  Członkowi Rady w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

§ 14

Status Obserwatora Rady może otrzymać:

 1. organizacja spełniająca warunki określone w Statucie Rady, która nie zdecydowała się na formalne członkostwo w Radzie, ale deklarująca współpracę z Radą,
 2. organizacja nie spełniająca wymogów określonych w Statucie Rady, która deklaruje współpracę z Radą,
 3. strona pozarządowa ciała dialogu społecznego lub obywatelskiego o wymiarze regionalnym,
 4. osoba fizyczna zainteresowana celami Rady.

Posiadanie statusu Obserwatora Rady oznacza:

 1. włączenie adresu mailowego Obserwatora do bazy adresów „Obserwatorów Rady”,
 2. wysyłanie na adres mailowy informacji dotyczących pracy Rady,
 3. otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Radę,
 4. możliwość zgłaszania tematów jakimi powinna zająć się Rada lub Prezydium.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Rady

 

§ 15

1. Władzami Rady są:

 1. Zebranie Rady,
 2. Prezydium Rady.

2. Najwyższą władzą Rady jest Zebranie Rady.

§ 16

 1. Rada utworzona jest na czas nieokreślony.
 2. Kadencja Prezydium trwa 3 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Zebrania Rady. Przewodniczącą/cego wybiera się w osobnym głosowaniu.
 3. Uchwały władz Rady, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Zebranie Rady zwołuje Prezydium co najmniej cztery razy w roku jako sprawozdawczo-robocze. Co trzy lata – w I kwartale - organizowane jest Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Sekretariat Rady zawiadamia delegatów pisemnie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Rady.

2. Uchwały Zebrania Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

3. Uchwały Zebrania Rady w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Rady wymagają większości 2/3 głosów delegatów obecnych na Zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 18

Do kompetencji Zebrania Rady należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Rady.
 2. Powoływanie i odwoływanie Prezydium.
 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Prezydium.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 5. Podejmowanie uchwały o absolutorium dla ustępującego Prezydium.
 6. Rozpatrywanie wniosków Prezydium oraz wniosków poszczególnych członków Rady.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania się Rady.
 8. Wnioskowanie do członka Rady o zmianę delegata w sytuacji, gdy delegat nie uczestniczy w spotkaniach lub działa na szkodę Rady.
 9. Podejmowanie innych decyzji nie należących do kompetencji Prezydium.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Zebranie Rady zwołuje Prezydium z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Rady powinno zostać zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

 1. Prezydium składa się z 5 osób: Przewodniczącej/cego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza, oraz członka/ini Prezydium.
 2. Posiedzenia Prezydium zwoływane są przez Przewodniczącą/cego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 3. Radę i Prezydium reprezentuje Przewodnicząca/cy lub upoważniony przez Przewodniczącą/cego członek Prezydium lub Rady.

§ 21

Do kompetencji Prezydium należy:

 1. Reprezentowanie Rady na zewnątrz i działanie w jej imieniu.
 2. Realizowanie uchwał Zebrania Rady.
 3. Udział w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 4. Delegowanie przedstawicieli Rady do grup roboczych, zespołów i ciał dialogu społecznego i obywatelskiego.
 1. Dysponowanie funduszami Rady w ramach uprawnień przyznanych przez Zebranie Rady.
 2. Zwoływanie Zebrań Rady.
 3. Opracowanie programu pracy Rady.
 4. Przyjmowanie, skreślanie  i wykluczanie członków Rady.
 5. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Rady.

§ 22

W celu realizacji zadań tworzy się Sekretariat Rady, obsługiwany przez organizację pozarządową.

Zadaniem Sekretariatu jest:

a. organizowanie spotkań Prezydium Rady, Zebrań Rady oraz Komisji Rewizyjnej,

 1. zapewnienie komunikacji pomiędzy Członkami i delegatami Rady,
 2. zapewnienie komunikacji z przedstawicielami Rady w ciałach dialogu i in.,
 3. prowadzenie korespondencji Rady,
 4. organizacja Konkursu Godni Naśladowania,
 5. obsługa procesów konsultacyjnych Rady,
 6. prowadzenie strony internetowej oraz profilu społecznościowego Rady,
 7. inne działania wskazane przez Prezydium.

Sekretariat podlega Prezydium Rady.

 

ROZDZIAŁ V

Fundusze Rady

 

§ 23

Fundusze Rady pochodzą ze składek członkowskich i darowizn. O rozpoczęciu pobierania składek decyduje Zebranie Rady.

§ 24

Oświadczenie woli w sprawach finansowych Rady składają dwie osoby spośród: Przewodniczącej/cego i Wiceprzewodniczących Prezydium.

 

ROZDZIAŁ VI

Przyjęcie i zmiana Statutu

 

§ 25

1. Przyjęcie statutu Rady następuje podczas pierwszego spotkania Rady.

2. O zmianach w statucie decyduje Zebranie Rady zgodnie z par. 16 pkt 3 statutu na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

 

ROZDZIAŁ VII

Powołanie i rozwiązanie Rady

 

§ 26

1. Rada konstytuuje się na pierwszym Zebraniu poprzez zgłoszenie się delegatów członków Rady określonych w par. 8 pkt 1.

2. Pierwsze Zebranie Rady organizuje Grupa Inicjatywna ds. utworzenia Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przed ukonstytuowaniem się Rady, Grupa Inicjatywna stwierdza spełnianie wymogów formalnych przez członków Rady.

3. Po ukonstytuowaniu się Rady Grupa Inicjatywna rozwiązuje się.

§ 27

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady, Zebranie Rady zadecyduje o przeznaczeniu finansów oraz środków materialnych Rady i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Rady.

2. Zastrzega się przekazanie funduszy na rzecz organizacji pozarządowej, której cele zbliżone są do celów Rady.

 

Statut z roku 2004 został zaktualizowany przez

Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w dniu 26. września 2016 roku


Załączone pliki: