REOP proponuje ERDPP

REOP proponuje ERDPP

Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych opracowała szereg tematów dotyczących rozwoju organizacji i lepszej współpracy z samorządem elbląskim. Materiał - rozszerzony o część informacyjną - został przekazany radnym Rady Miejskiej w Elblągu, a także pod obrady Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako propozycje do planu pracy na 2019 rok. Podstawą opracowania poniższych zagadnień był Model współpracy administracji publicznej z organizacjami.

PROPOZYCJE
do planu pracy Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2019
opracowane przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych

I. W ZAKRESIE TWORZENIA POLITYK PUBLICZNYCH
1. Należy opracować Program współpracy samorządu elbląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 w oparciu o Model współpracy administracji publicznej z organizacjami.
2. Należy wdrożyć w praktyce stosowanie inicjatywy lokalnej w Elblągu.
3. Należy dokonać aktualizacji karty oceny  oferty stosowanej przez komisje konkursowe przy ocenie składanych ofert.

II.   W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
1. Należy opracować katalog instytucjonalnych zadań publicznych będących w gestii samorządu elbląskiego oraz zainteresowanych ich realizacją organizacji pozarządowych.
W związku z powyższym należy:
a. opracować katalog zadań publicznych realizowanych przez samorząd, które mogą być przekazane organizacjom pozarządowym,
b. dokonać identyfikacji zainteresowanych przejęciem zadań organizacji pozarządowych,
c. określić ramy prawne oraz metodę stopniowego przekazywania zadań.   
2. Należy opracować zasady dostępu organizacji pozarządowych do infrastruktury komunalnej będącej w gestii Urzędu Miejskiego i jednostek samorządowych.
3. Należy wdrożyć zasadę standaryzacji zadań publicznych zlecanych organizacjom przez samorząd elbląski.
4. Należy wdrożyć zasadę ewaluacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

III. W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY WSPÓŁPRACY
1. Należy wprowadzić zmiany do budżetu obywatelskiego
2. Należy wprowadzić możliwość udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z budżetu miasta Elbląga
3. Należy w większym stopniu zachęcać organizacje do pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu miasta poprzez zwiększenie funduszy w ramach budżetu miasta na wkłady własne dla organizacji
4. Należy wdrażać system rozwoju wolontariatu w Elblągu
5. Należy uruchomić w ramach Fundacji Elbląg konkurs grantowy na realizację inicjatyw społecznych elbląskich organizacji pozarządowych
6. Należy rozszerzyć stosowanie regrantingu przez samorząd elbląski

Cały materiał w załączeniu.Załączone pliki: