Stanowisko Rady ws. Umowy Partnerstwa 2021-2027

Stanowisko Rady ws. Umowy Partnerstwa 2021-2027

Rząd RP ogłosił konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, która określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027. Swoje stanowisko w tej sprawie przyjęła Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezentujemy je poniżej.

 
STANOWISKO
ws. projektu Umowy Partnerstwa 
dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce
 
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest jedyną w województwie ponadbranżową reprezentacją organizacji pozarządowych. Liczy 37 członków zbiorowych - federacji, sieci, reprezentacji powiatowych i organizacji o wymiarze regionalnym. W sumie Rada reprezentuje przeszło 1200 organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Jest głosem sektora obywatelskiego województwa.
 
Rada w pełni akceptuje stanowiska w sprawie projektu Umowy Partnerstwa:
- Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15.02.2021 r. Link do stanowiska Zarządu Woj.;
- Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.02.2021 r. Link do opinii RDPP WWM
 
Ponadto Rada zwraca uwagę w szczególności na:
 
1. Wysokość środków UE przeznaczona na program regionalny dla Warmii i Mazur (str. 133 UP) jest znacznie obniżona w stosunku do poprzedniego okresu programowania - o ok. 29 %. Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najsłabszych województw w kraju. Nie jest to spójne z zapisami projektu Umowy Partnerstwa UP, gdzie wielokrotnie podkreśla się, że priorytetowo wsparcie będzie kierowane do obszarów słabiej rozwiniętych, zagrożonych trwałą marginalizacją, bądź z niedostateczną dostępnością. Mieszkańcy województwa i tworzone przez nich organizacje oczekują dostrzeżenia tej nierówności i wzrostu alokacji dla województwa warmińsko-mazurskiego. 
2. W Komitecie Monitorującym powinien być zapewniony większy udział przedstawicieli sektora obywatelskiego, wraz z zapewnieniem miejsca w prezydium Komitetu dla przedstawiciela organizacji, wskazanego przez organizacje.   
3. Należy umożliwić stosowanie regrantingu dla małych projektów dedykowanych mniej doświadczonym organizacjom pozarządowym czy inicjatywom oddolnym. W województwie są organizacje, które z powodzeniem stosują ten mechanizm i mogą być operatorami programów grantowych. Uprości to sposób ubiegania się o granty, ułatwi aplikowanie małym organizacjom przez co będzie można mówić o realnej powszechności dostępu do środków unijnych. 
4. Należy nieustannie wzmacniać organizacje społeczne jako pracodawców i realizatorów usług społecznych poprzez m.in. zapewnienie tworzenia i utrzymania miejsc pracy dla pracowników organizacji oraz wsparcie instytucjonalne samych organizacji. 
5. Należy obligatoryjnie stosować mechanizm rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, który angażuje mieszkańców, daje poczucie sprawczości i wprowadza realne zmiany w postawie mieszkańców w pracy na rzecz dobra wspólnego swoich miejscowości. Jest to realny mechanizm powodujący włączenie społeczne. 
6. Wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez organizacje powinien być minimalny lub zerowy (jak to ma miejsce w projektach finansowanych z programów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, funduszy norweskich itp.). Najwyższy dopuszczalny wkład własny nie powinien przekroczyć 5 %. 
7. Należy ułatwiać organizacjom pozyskiwanie środków na infrastrukturę socjalną: remont i adaptację budynków i pomieszczeń na prowadzone przez nie usługi społeczne/publiczne (w tym np. mieszkania treningowe itp.). Organizacje powinny być obsługiwane przez Instytucje Zarządzające w sposób ułatwiający prowadzenie tego rodzaju inwestycji. Ponadto powinien być im zagwarantowany wkład własny ze źródeł budżetowych państwa, samorządu lub innych funduszy (np. PFRON). Organizacje dysponujące odpowiednią infrastrukturą, mogą być realnym partnerem dla samorządów w realizacji usług społecznych.  Takich organizacji zdecydowanie brakuje. 
8. Nieustannie aktualny jest postulat upraszczania procedur administracyjnych związanych z aplikacją, realizacją i sprawozdawczością w ramach funduszy unijnych. Nawarstwienie obciążeń administracyjnych powoduje wykluczenie ogromnej liczby organizacji i marnowanie aktywności społecznej. 
 
 
Arkadiusz Jachimowicz
Przewodniczący Rady
 
Olsztyn, 22.02.2021