Zespół Wojewody ds. współpracy z NGO rozpoczął pracę!

Zespół Wojewody ds. współpracy z NGO rozpoczął pracę!

Pierwsze posiedzenie Zespołu doradczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi odbyło się 14 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Sławomir Sadowski, Pełnomocnik Wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego Dariusz Rudnik, pracownicy Urzędu, a także przedstawiciele sektora obywatelskiego, w tym oddelegowani członkowie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z inicjatywy której zespół został powołany.

Na początku posiedzenia Wicewojewoda odczytał Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powołujące Zespół.

Tematy poruszone podczas posiedzenia Zespołu:

1) zarządzenie Wojewody ws. powołania zespołu, zasady jego funkcjonowania, zadania, plan pracy;

2) wybór zastępcy przewodniczącego Zespołu ze strony społecznej;

3) projekt Programu współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku;

4) sprawy różne.

Efekty spotkania – główne ustalenia i wnioski:

1) Zastępcą przewodniczącego Zespołu został wybrany Pan Arkadiusz Jachimowicz, Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2) Zgłoszono uwagi do projektu Programu współpracy Wojewody z NGO na 2019 r. Dotyczyły one w szczególności:

- podkreślenia znaczenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- współpracy z organizacjami mniejszości narodowych,

- potrzeby wcześniejszego niż dotychczas ogłaszania przez Urząd Wojewódzki konkursów ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe;

- propozycji organizacji w 2019 r. przez Wojewodę konferencji wojewódzkiej na temat współpracy z NGO, zaproszenia przedstawicieli rządu, NIW-CRSO; Rada deklaruje współpracę w zakresie przeprowadzenia tego wydarzenia.

Jednocześnie ustalono, iż konsultacje projektu programu współpracy w 2019 r. będą trwały do 22 listopada. W tym czasie zainteresowane organizacje mogą przekazywać uwagi i opinie do projektu programu do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

3) Propozycje do planu pracy Zespołu w 2019 r. – wszelkie propozycje zagadnień oraz działań należy zgłaszać do sekretariatu ROPWWM.