Stanowisko SPLOT dot. zmiany definicji przedsiębiorstwa społecznego

Stanowisko SPLOT dot. zmiany definicji przedsiębiorstwa społecznego

Prezentujemy stanowisko Sieci SPLOT na temat obowiązującej definicji przedsiębiorstwa społecznego. Proponowana jest zmiana tej definicji, poprzez wykreślenie wskaźników procentowych dot. minimalnego poziomu zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w PS. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem SPLOT-u.

Członkowie Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, prowadzący działalność jako Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w różnych województwach, wypracowali propozycję zmiany definicji „przedsiębiorstwa społecznego” (PS), która znajduje się w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” oraz Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020 (KPRES).

Proponowana jest rezygnacja z procentowego określenia ilości osób wykluczonych, które ma obowiązek zatrudniać podmiot ekonomii społecznej, by stać się przedsiębiorstwem społecznym, oraz możliwości uzyskiwania statusu dla wyodrębnionych zakładów, a nie tylko dla oddziałów posiadających osobowość (szczegóły propozycji w załączeniu). Zmiana definicji ma na celu otwarcie możliwości tworzenia nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w już działających organizacjach, które zatrudniają pracowników i posiadają potencjał do stania się PS.


Załączone pliki: