W sprawie wyborów samorządowych - bez zmian

W sprawie wyborów samorządowych - bez zmian

W roku 2006 Rada wypracowała swoje stanowisko odnośnie wyborów samorządowych i udziału w nich organizacji pozarządowych. Stanowisko jest ciągle aktualne. Prezentujemy je poniżej i zachęcamy organizacje do zapoznania się. Wybory do samorządów lokalnych są niezwykle ważne, a rolą organizacji jest m.in. zachęcanie mieszkańców do udziału w głosowaniu.

Organizacje pozarządowe w wyborach samorządowych

 

Stanowisko

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 wobec wyborów samorządowych w 2006 roku

 

 

  1. Organizacje pozarządowe pracując na rzecz lokalnych społeczności mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym rozumianym jako służba na rzecz dobra wspólnego. Ich domeną powinny być działania na poziomie wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
  1. Organizacje pozarządowe, a zwłaszcza ich reprezentacje,  powinny pomagać społecznościom w dokonaniu wyboru władz lokalnych, tak, aby wybierani byli ludzie o właściwych  kompetencjach i wysokim morale. W tym celu mogą organizować otwarte spotkania i debaty z kandydatami na przedstawicieli władz, inicjować dyskusje na temat przyszłości wspólnoty lokalnej i podejmować inne inicjatywy. Ponadto organizacje powinny zachęcać mieszkańców do jak najszerszego udziału w wyborach. 
  1. Organizacje pozarządowe mają prawo tworzyć komitety wyborcze do wyborów samorządowych i wchodzić w skład takich komitetów za zgodą członków organizacji.
  1. Członkowie organizacji pozarządowych mogą kandydować do władz samorządowych. Mogą być w tym popierani przez organizacje pozarządowe, jako reprezentanci sektora pozarządowego, lub reprezentacje organizacji pozarządowych.
  1. Kandydaci na członków władz samorządowych, nie będący członkami organizacji, mogą ubiegać się o pozyskanie formalnego poparcia przez organizacje pozarządowe lub reprezentacje organizacji pozarządowych.   
  1. Organizacje pozarządowe, które wsparły w wyborach samorządowych konkretne osoby, w przypadku zdobycia przez nie stanowisk we władzach, nie mają prawa żądać z tego tytułu jakichkolwiek przywilejów czy profitów.
  1. Organizacje pozarządowe powinny propagować etyczne zachowania w polityce, wskazując jako cel działań władz rozwiązywanie problemów i troskę o dobro wspólne, a nie rozgrywki i układy polityczne, stanowiska czy profity.
  1. Organizacje pozarządowe, a przede wszystkim ich reprezentacje, powinny pełnić rolę obywatelskiej kontroli nad poczynaniami władz, zwłaszcza wobec swoich członków oraz osób, które poparły w wyborach.
  1. Organizacje pozarządowe powinny współuczestniczyć w zarządzaniu gminą, powiatem i województwem poprzez pracę swoich członków w różnego rodzaju grupach zadaniowych powoływanych przez samorząd, spotkaniach, debatach itp., dając dobry przykład obywatelom, jak być zaangażowanym w sprawy swojej społeczności.

 

Karnity, 20. maja 2006

Olsztyn, 14. czerwca 2006