Nabór kandydatów na członków Zespołu ds. współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi

Nabór kandydatów na członków Zespołu ds. współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Zespołu ds. współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.

Mamy przyjemność poinformować, iż Wojewoda Warmińsko-Mazurski na wniosek Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ROPWWM) planuje powołać Zespół o charakterze doradczo-konsultacyjnym. Zadaniem Zespołu będzie kreowanie współpracy Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek podległych Wojewodzie z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Będzie się to odbywać w szczególności poprzez zaangażowanie Zespołu w opracowanie i monitorowanie realizacji Rocznego programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.

Zespół będzie składać się z 10 osób, w tym 4 przedstawicieli Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przyjęto, iż 3 osoby zostaną desygnowane przez Prezydium ROPWWM spośród jej członków, natomiast 3 pozostałych reprezentantów sektora wskażą same organizacje pozarządowe.

W związku z powyższym, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Zespołu ds. współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.

Kandydatem na członka Zespołu może być osoba zgłoszona przez organizację pozarządową mającą siedzibę i działającą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która uzyska rekomendację co najmniej 3 innych organizacji pozarządowych.

Zgłaszając kandydata do Zespołu, proszę wziąć pod uwagę, iż praca w tym organie będzie mieć społeczny charakter. Członkowi nie będzie przysługiwać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu na spotkania Zespołu, które prawdopodobnie będą odbywać się w Olsztynie, w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Wojewódzkiego.

Kandydatów na członków Zespołu należy zgłaszać osobiście lub pocztą tradycyjną do Sekretariatu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn w terminie do 18 września 2018 roku (decyduje data wpływu dokumentów do biura).

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

- kartę zgłoszenia kandydata na członka Zespołu,

- 3 rekomendacje od organizacji pozarządowych.

Dokumenty powinny zostać przygotowane na wzorach formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów do Zespołu przekroczy liczbę miejsc (tj. trzy), wybór reprezentantów organizacji pozarządowych zostanie dokonany za pomocą losowania. Natomiast w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń, decyzję o desygnowaniu brakujących przedstawicieli podejmie Prezydium ROPWWM.

 

W razie wszelkich pytań należy kontaktować się z Sekretariatem ROPWWM, tel./fax 89 523 73 45 lub 89 519 03 44, e-mail: ropwwm@gmail.com (osoba do kontaktu: Marek Jurzyński).


Załączone pliki: