Godni Naśladowania 2023

Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca Godny Naśladowania - to kategorie, w których przyznano honorowe statuetki i wyróżnienia. Kto został wyróżniony podczas XX jubileuszowej edycji?

- Od wielu lat spotykamy się, aby podziękować Państwu za to, co było i porozmawiać o tym, co nas czeka, o przyszłości - mówiła Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podczas otwarcia Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych. - W naszym województwie, na koniec ubiegłego roku, zarejestrowanych było 7 400 organizacji pozarządowych. Doskonale wiemy, jaki to potencjał ludzki i jakie możliwości wpływania na rozwój regionu.

W trakcie forum zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu Jana Jakuba Wygnańskiego, na temat kondycji NGO w obliczu globalnych kryzysów. O przyszłości NGO na Warmii i Mazurach podczas debaty rozmawiali: Beata Jakubiak ze Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”, Paweł Wilk ze Stowarzyszenia „Wiatraki Mazur” oraz Jakub Bornus, Wójt Gminy Braniewo. Kolejnym punktem programu była prezentacja dobrych praktyk - projektów NGO dofinansowanych z funduszy UE.

Na koniec odbyła się Gala Konkursu Godni Naśladowania. Poniżej przedstawiamy zwycięzców.

 

ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

Wyróżnienie pierwsze - STOWARZYSZENIE WIATRAKI MAZUR

Stowarzyszenie działa od 2011 roku w Starych Juchach.  Stowarzyszenie wspiera i animuje aktywność społeczną, m.in. poprzez aktywizację osób starszych, prowadzenie szkoleń i działań animacyjnych dla liderów społecznych i seniorów. Promuje wolontariat wśród dzieci i młodzieży. Organizuje akcje społeczne, włączając w przedsięwzięcia społeczności lokalne.

Wyróżnienie drugie - OLSZTYŃSKI KONWÓJ HUMANITARNY

Olsztyński Konwój Humanitarny jest grupą lokalnych wolontariuszy, którzy postanowili zaangażować się w bezpośrednią pomoc Ukrainie. Zespół OKH zorganizował piętnaście konwojów z pomocą humanitarną. Przekazał ponad 75 ton darów, w pierwszych dniach wojny przetransportował do Polski kilkaset osób z terenów objętych działaniami wojennymi. Olsztyński Konwój Humanitarny współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, szpitalami wojskowymi i dziecięcymi, domami pomocy, dziecka, misjami i kościołami, dzięki czemu wsparcie trafia wszędzie tam, gdzie jest potrzebne.

Wyróżnienie trzecie - STOWARZYSZENIE DZIECI TWARDOWSKIEGO

Stowarzyszenie powstało w 2019 roku z inicjatywy rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie gmina Rybno. Działają na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, promują integrację międzypokoleniową oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Stowarzyszenie realizując swoje cele stwarza możliwości rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na różnych płaszczyznach.

Laureat: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Sejmik zarejestrowano w 1993 roku. W 2023 roku obchodzi 30-lecie. Celem działalności Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jest reprezentowanie interesów osób
z niepełnosprawnościami, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans obywateli w społeczeństwie. WMSON ma na swoim koncie osiągnięcia nie tylko kraju ale również na gruncie międzynarodowym, wspierając partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Sejmik zrzesza ponad 20 organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego. To Sejmik i wchodzące w jego skład organizacje wdrażają innowacyjne rozwiązania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Nagrody zostały ufundowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Bank Żywności w Olsztynie i Chorągiew Warmińsko-Mazurską ZHP

POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA

Wyróżnienie pierwsze – Dorota Jachimowicz

Niezależna animatorka kultury, której kreatywność ma pozytywny wpływ na rozwój poczucia lokalnej tożsamości. Jako działaczka społeczna i kulturalna jest organizatorką wielu niebanalnych przedsięwzięć i wydarzeń, które wyróżniają się różnorodnością i odwagą. W jej działaniu priorytetem jest współpraca.

Wyróżnienie drugie – Sylwester Kasprowicz

Społecznik – organizator wielu akcji skierowanych do środowiska lokalnego, m.in. akcji profilaktycznych czy wydarzeń integrujących społeczność. Promuje postawy prospołeczne i gromadzi wokół swoich działań wiele osób prywatnych, organizacji społecznych oraz instytucji. Jest też inicjatorem wielu akcji charytatywnych. Honorowy krwiodawca, strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej w Truszczynach.

Wyróżnienie trzecie – Ewa Czułowska

Współzałożycielka Rotary Club Olsztyn i jego prezydentka w latach 2017-2018, do dziś aktywna członkini klubu. Dyrektor Regionalna Olimpiad Specjalnych Polska Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-19. Jest kustoszem wielu wystaw artystycznych w naszym województwie. Od lat pomaga potrzebującym, jest m.in. organizatorką akcji charytatywnych dla Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium.

Jest to nadzwyczajna osoba, która zawsze działa z uśmiechem na twarzy, nie zna słowa niemożliwe. Jest bardzo otwarta na potrzeby nie tylko pacjentów hospicjum ale również innych osób w kryzysie. Zawsze można liczyć na jej wsparcie rzeczowe, finansowe oraz mentalne.

Wyróżnienie specjalne – Tadeusz Bielicki

Tadeusz Bielicki to w gminie Dywity człowiek-instytucja, który z wielkim oddaniem, zaangażowaniem, sercem i pasją w sposób bezinteresowny działa na rzecz całej społeczności lokalnej Gminy Dywity. Jako działacz społeczny, strażak, radny, sołtys, kierowca szkolnego gimbusa, czy przedszkolny Święty Mikołaj, realizuje szerokie spektrum działań na rzecz różnych grup społecznych: przedszkolaków, uczniów szkół, dorosłych i seniorów. Jego działania koncentrują się głównie w Kieźlinach, ale mają również wpływ na społeczność całej gminy Dywity. Pan Tadeusz wspiera także wydarzenia w powiecie olsztyńskim. Jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych od niemal 60 lat, a więc od momentu powstania OSP Kieźliny w 1947 roku.

Jest Honorowym Dawcą Krwi - oddał ponad 30 litrów krwi.

Laureatka: Dorota Limontas

Instruktorka ZHP. Harcmistrzyni. Pełna empatii, zaangażowana w działalność na rzecz potrzebujących. W swojej harcerskiej służbie pełniła różne role, w tym Komendantki Hufca Warmińskiego ZHP im. Ryszarda Knosały w Olsztynie, Zastępczyni Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu. W jej pracy najważniejsza jest misja – wychowanie młodego człowieka oddanego swojej społeczności. Wyznacznikiem jej pracy jest współpraca, a jej działalność łączy pokolenia.

Druhna Dorota zachęca, inicjuje działania związane ze służbą, akcjami charytatywnymi, a przede wszystkim potrafi zawsze znaleźć rozwiązania na pojawiające się potrzeby wokół. Jest wzorem do naśladowania dla młodszych i starszych.

Swoją służbę pełni nie tylko dla harcerstwa, ale także odpowiada na potrzeby środowiska lokalnego i nie tylko. Podczas wybuchu pandemii koordynowała działania harcerskiej służby w walce z COVID19, reagując na pojawiające się zgłoszenia pomocy, nie tylko w mieście, ale całym województwie. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie była jedną z pierwszych, która zorganizowała pomoc rzeczową dla pierwszych uchodźców, którzy pojawili się w naszym regionie. Od tego czasu zorganizowała kilkanaście transportów humanitarnych, które dostarczyły tony pomocy dla uchodźców w Polsce, a przede wszystkim trafiły do ludności w Ukrainie.

Druhna Dorota Limontas od 2023 pełni funkcje przewodniczej Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Swoją działalność społeczną skupia na rzecznictwie i wspieraniu III sektora w mieście. Jako przewodnicząca współpracuje z Olsztyńską Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miasta, Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego i innymi ciałami kolegialnymi oraz władzami miasta i lokalnym samorządem.

SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

Powiat Olsztyński

Powiat Olsztyński w swojej działalności stawia na aktywność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Zapewnia stałe wsparcie potrzebującym mieszkańcom powiatu. Powiat Olsztyński utworzył międzynarodową platformę ukierunkowaną na pomoc obywatelom Ukrainy na obszarach objętych wojną, a także migrantom wojennym, którzy zamieszkali na terenie powiatu. Powiat Olsztyński współpracuje z wieloma organizacjami i poprzez swoją działalność zwiększa aktywność mieszkańców i rozwija ideę społeczeństwa obywatelskiego.

PRZEDSIĘBIORCA GODNY NAŚLADOWANIA

Wyróżnienie – AUCHAN Olsztyn

Sklep Auchan w Olsztynie współpracuje z organizacjami społecznymi min. Bankiem Żywności w Olsztynie, Fundacją Przyszłość dla dzieci, Polskim Czerwonym Krzyżem, Fundacją Pomoc Patrioty przekazując żywność w ramach ustawy o niemarnowaniu żywności oraz jako wsparcie Akcji pomocowych, paczek świątecznych, darmowych posiłków dla osób potrzebujących itp.

Auchan zaangażował pracowników, którzy w ramach wolontariatu rozwozili posiłki dla osób wykluczonych społecznie w ramach projektu „Wsparcie i edukacja dla niemarnowania żywności". Auchan przekazuje również bo Banku Żywności w Olsztynie produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia, uświadamia konsumentów na temat zapobiegania marnotrawstwu żywności i corocznie organizuje kampanię społeczną, zbiera produkty żywnościowe dla osób potrzebujących.

Laureat: Rafał Lech firma LechPak

Firma  LechPak od wielu lat wspiera inicjatywy społeczne, organizuje wiele wydarzeń, jest sponsorem lokalnych klubów sportowych. Współpracuje z organizacjami sportowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, samorządem, organizacjami społecznymi, udziela się charytatywnie. Jako przedsiębiorca i sołtys animuje lokalną społeczność wskazując, jak ważna jest działalność społeczna, promuje zdrowy styl życia i współpracę opartą na wzajemnym szacunku.

Pan Rafał jest osobą, która za swoje działania dobroczynne nie oczekuje żadnej rekompensaty. Jako dobrze prosperujący przedsiębiorca oraz sołtys ma możliwość pomagania, zmieniania świata młodych ludzi. Stara się organizować im czas, daje alternatywę oraz sprawia, że w wielu mniejszych miejscowościach ludzie mają możliwość uczestniczenia w eventach podczas których nawiązywane są relacje, budowana jest wspólnota lokalna, a dodatkowo promowany jest zdrowy styl życia i wartości takie jak szacunek czy zdrowa rywalizacja sportowa.