Wybory do wojewódzkiej RDPP V kadencji

Wybory do wojewódzkiej RDPP V kadencji

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

INFORMACJE OGÓLNE:
1. V Kadencja Rady: styczeń 2022 – styczeń 2025
2. Członków Rady powołuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Rada pełni funkcję konsultacyjną i opiniodawczą Samorządu Województwa. Zadania Rady wymienione są w art. 41a ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Rada składa się z 20 członków:
1) przedstawiciela Wojewody;
2) dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa;
3) siedmiu przedstawicieli Marszałka Województwa, w tym członka Zarządu Województwa oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
4) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: „organizacje pozarządowe”), prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym 5 przedstawicieli wskazanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5. Procedura wyboru 5 z 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych odbywa się na zasadzie wyborów powszechnych, w których biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie województwa.

WYBORY (zgłaszanie kandydatów):
1. Organizacje pozarządowe dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady w terminie nie później niż do 1 grudnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Do w/w Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obowiązkowo załącza się:
1) rekomendacje dla kandydata pochodzące od 3 innych niż organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydata: organizacji pozarządowych, związków, zrzeszeń, sieci, porozumień organizacji pozarządowych i innych reprezentacji organizacji pozarządowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączeniu do ogłoszenia.
2) oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w załączeniu do ogłoszenia.
3. Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać:
 osobiście: do siedziby Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17;
 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, z dopiskiem: „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
 lub mailem na adres: radadpp@warmia.mazury.pl lub op@warmia.mazury.pl .
4. W przypadku stwierdzenia błędów lub braku elementów zgłoszenia, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego występuje do organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata o usunięcie tych błędów lub braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania.
5. Nieusunięcie błędów lub braków w zgłoszeniu powoduje nieuwzględnienia zgłoszenia w dalszej realizacji procedury wyborczej.
6. Informacje na temat kandydatów (imię i nazwisko, nazwa organizacji zgłaszającej, uzasadnienie kandydatury do Rady, nazwy organizacji rekomendujących) zostają zaprezentowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „Organizacje Pozarządowe” – „Rada Działalności Pożytku Publicznego”.
7. Organizacje dokonują wyborów 5 kandydatów na członków Rady poprzez głosowanie organizowane przez 14 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów w BIP.
8. Każda organizacja prowadząca działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, może oddać głos na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 kandydatów umieszczonych na tej liście.
9. Sposób głosowania będzie podany w późniejszym terminie podczas realizacji kolejnego etapu wyborów.
Zasady powoływania Rady określa Uchwała Nr 45/919/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2018 roku zmieniona Uchwałą Nr 58/1090/18/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko– Mazurskiego.

ZADANIA RADY (art. 41a ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):
1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4;
3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;
6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

Źródło informacji: Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego WW-M


Załączone pliki: