Wojewódzki program rozwoju ekonomii społecznej w konsultacjach

Wojewódzki program rozwoju ekonomii społecznej w konsultacjach

Trwają konsultacje projektu „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025”. Dokument ten ma istotne znaczenie dla organizacji pozarządowych, które - bez względu na to, czy prowadzą działalność odpłatną lub gospodarczą, czy tylko działalność nieodpłatną statutową - stanowią główny trzon dynamicznie rozwijającej się ekonomii społecznej.

Konsultacje mają charakter otwarty, a więc każda zainteresowana tematem osoba i organizacja, w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia konsultacji (czyli do 3 marca 2021 r.), może zgłosić swoje opinie i uwagi do projektu dokumentu, dostępnego na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: https://bip.warmia.mazury.pl/1586/otwarte-konsultacje-spoleczne-projektu-wojewodzkiego-programu-rozwoju-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-warmia-i-mazury-2021-2025.html

Bezpośrednie zaproszenie do udziału w konsultacjach otrzymała również Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nasz przedstawiciel brał aktywny udział w spotkaniach Zespołu ds. opracowania wojewódzkiego programu rozwoju ekonomii społecznej na lata 2021-2025. Na obecnym etapie pac nad dokumentem, który wyznacza główne cele i kierunki rozwoju ESiS oraz koordynuje działania różnych aktorów życia społeczno-gospodarczego, istotne jest poddanie dokładnej analizie proponowanego zakresu i kształtu Programu, zaś szczególnie jego założeń realizacyjnych.

Zaproszenie do konsultacji kierujemy dalej, przede wszystkim do organizacji pozarządowych na Warmii i Mazurach. Zachęcamy, aby zastanowili się Państwo, czy tak sformułowany Program jest trafny, adekwatny względem problemów i potrzeb trzeciego sektora, a także czy będzie umożliwiał skuteczny rozwój podmiotów ekonomii społecznej, w tym fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych działających w regionie.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zamierza wypracować stanowisko ws. projektu Programu. Do udziału w konsultacjach zachęcamy też porozumienia, sieci, zrzeszenia branżowe, które reprezentują podmioty III sektora, a także organizacje indywidualne. Im więcej osób zapozna się z dokumentem oraz wyrazi konstruktywne stanowisko, tym większa szansa, że Program w ostatecznym brzmieniu, będzie umożliwiał realne wsparcie społeczności lokalnych i działających na ich rzecz podmiotów ES.