Rozstrzygnięcie XVII edycji Konkursu Godni Naśladowania

Rozstrzygnięcie XVII edycji Konkursu Godni Naśladowania

Poznaliśmy zwycięzców i wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu Godni Naśladowania. Wyniki konkursu zostały zaprezentowane podczas konferencji online, która odbyła się 2 grudnia 2020 roku.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Współorganizatorami XVII edycji były: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.
Patronat honorowy nad XVII edycją Konkursu „Godni Naśladowania” objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Patronat medialny sprawują TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn oraz pismo „Pozarządowiec”.

W tym roku do konkursu wpłynęło 25 wniosków, w tym w:
kategorii I. Organizacja GN – 17 zgłoszeń
kategorii II. Pozarządowiec GN – 5
kategorii III. Samorząd GN – 2
kategorii IV. Przedsiębiorca GN – 1 wniosek.

Kapituła Konkursu Godni Naśladowania podjęła decyzję o nagrodzeniu następujących organizacji i osób:

KATEGORIA I. ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej
Statuetka wraz z tytułem Organizacja Godna Naśladowania oraz nagroda finansowa w wysokości 4000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizacja otrzymuje ponadto nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł ufundowaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego niosącą pomoc osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym spowodowanym m.in. stanem zdrowia, uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków, złą sytuacją materialną, problemami rodzinnymi lub w pracy. Pomoc ta udzielana jest przede wszystkim poprzez kontakt telefoniczny – Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, a także za pośrednictwem internetu oraz kontakt osobisty.
Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej i wolontariacie, a w jej szeregach jest ponad 90 członków i wolontariuszy, którzy angażują się w dyżury w Olsztyńskim Telefonie Zaufania. OTZ działa od 46 lat, jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (również w niedziele i święta). Na telefon zaufania dzwonią przeważne mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, ale też osoby z kraju jak również Polacy z zagranicy. Potrzeba wsparcia jest bardzo duża, z roku na rok rośnie liczba rozmów telefonicznych (w 2019 r. zrealizowano ich ponad 8,6 tys.). Dyżurni OTZ udzielają osobom w kryzysie wsparcia psychicznego, dużej porcji empatii oraz pomagają poszukiwać rozwiązania ich trudnej sytuacji. Dzięki udzielanemu profesjonalnemu wsparciu, kontakt telefoniczny z potrzebującymi zmniejsza negatywne emocje, daje nadzieję na lepsze jutro, nierzadko też ratując ludzkie życie i rodziny przed rozpadem.

Wyróżnienia:
1) „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Elblągu
Nagroda finansowa w wysokości 1000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W ciągu zaledwie pięciu lat swojej aktywnej działalności, Stowarzyszenie wypracowało skuteczne metody rozwiązywania problemów i zaspokojenia potrzeb osób bezdomnych, uzależnionych, współuzależnionych, niezaradnym życiowo oraz tzw. „trudnej” młodzieży. Organizacja zbudowała system pomocy, w ramach którego prowadzi pracę w środowisku (streetworking), spotkania Coffee House, Punkt Konsultacyjny, grupy samopomocowe,  warsztaty profilaktyczne, pikniki rodzinne, cykliczne spotkania z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Elblągu, zbiórki odzieży, dożywianie, pomoc materialną i w zadbaniu o higienę, wsparcie w załatwianiu formalności związanych z ubezpieczeniem, znalezieniem pracy, pomocy lekarskiej, spraw urzędowych. Raz w roku stowarzyszenie organizuje „Świąteczne Spotkanie Wigilijne” dla osób bezdomnych, uzależnionych, samotnych i potrzebujących. Ważny element systemu pomocy stanowią ponadto Mini Hostel, który spełnia funkcję tymczasowego mieszkania dla osób: wychodzących z uzależnienia, będących w trakcie terapii odwykowej i przyjeżdżających na przepustki oraz tych, którzy zakończyli terapię do czasu usamodzielnienia się, a także mieszkanie treningowe pod nazwą „Pierwszy krok” - mieszkanie readaptacyjne dla osób wychodzących z bezdomności i uzależnienia, do czasu otrzymania przydziału lokalu mieszkaniowego z Urzędu Miasta bądź najmu mieszkania.

2) Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
Nagroda finansowa w wysokości 1000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Fundacja obchodziła w tym roku jubileusz z okazji 20-lecia swojej działalności. Przez ten okres Fundacja przekazała ponad 1100 stypendiów dla zdolnej młodzieży o wartości blisko 1,2 mln zł, objęła ponad 500 osób projektami aktywizacji społeczno-zawodowej, przekazała innym organizacjom 120 grantów o wartości ponad 300 tys. zł, przekazała też ponad 75 tys. zł na działalność elbląskich szkół, klubów sportowych i organizacji, zorganizowała 20 edycji konkursu o tytuł „Filantropa Roku”, a także wydała 12 książek laureatów konkursu literackiego. Ponadto Fundacja zapewniła pomoc w leczeniu i rehabilitacji ponad 100 osób w trudnej sytuacji zdrowotnej. Na swoją działalność Fundacja Elbląg zgromadziła ponad milion złotych kapitału żelaznego, pozyskała ponad 1,7 mln z 1% podatku dochodowego osób fizycznych, a także prawie 15 mln zł z funduszy unijnych. Zatrudnia ponad 30 pracowników oraz ok. 50 wolontariuszy.

3) Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego im. Grunwaldu
Nagroda finansowa w wysokości 1000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZHP to jedna z największych i znanych organizacji pozarządowych, działająca od ponad 100 lat. W województwie warmińsko-mazurskim zrzesza prawie 4 tys. członków oraz prawie 600 wolontariuszy. Organizacja realizuje misję w zakresie wychowania dzieci i młodzieży oraz ich wszechstronnego rozwoju, z poszanowaniem wartości demokratycznych, wolności, sprawiedliwości, odpowiedzialności i przyjaźni. Jednym z elementów tej misji jest niesienie przez harcerki i harcerzy pomocy osobom potrzebującym. Wystąpienie sytuacji kryzysowej spowodowanej epidemią koronawirusa stało się dla W-M Chorągwi ZHP powodem utworzenia Harcerskiej Służby, ukierunkowanej na pomoc osobom starszym, zwłaszcza samotnym i niepełnosprawnym, a także dzieci i młodzież. Efekty tych działań to m.in. ponad 35 tys. uszytych i rozdanych maseczek, udzielone korepetycje i wsparcie psychologiczne, oddane litry krwi w ramach akcji honorowego krwiodawstwa, przygotowane i rozwiezione tysiące paczek i posiłków dla osób potrzebujących wsparcia.

4) Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Warmińsko-Mazurskie
Nagroda finansowa w wysokości 1000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Od 20 lat stowarzyszenie zajmuje się organizacją treningów sportowych oraz zawodów o zasięgu regionalnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Treningi odbywają się w różnych dyscyplinach sportu w 17 klubach na terenie całego województwa, działających przy Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, Domach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych. Działania te przyczyniają się do poprawy sprawności fizycznej, przełamywania barier, wzmacniania umiejętności, kompetencji społecznych, odwagi i dumy z własnych osiągnięć, a także są przestrzenią do włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami.  

5) Grupa Oddam Obiad z Elbląga
Nagroda finansowa w wysokości 1000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Działalność opiera się na utworzonej na popularnym portalu społecznościowym grupie, do której należy ponad 7,7 tys. osób. Głównym zadaniem, które realizuje grupa, jest pozyskiwanie produktów żywnościowych w celu uchronienia ich przed zepsuciem, i następnie przekazywanie ich osobom potrzebującym – w sposób bezpośredni lub w formie gotowych posiłków. Działalność opiera sią na pracy wolontarystycznej oraz dobrowolnych wpłatach i darach przekazywanych przez mieszkańców, przedsiębiorców. Osoby niosące pomoc wykorzystują własne zasoby sprzętowe i lokalowe oraz środki transportu.

6) Fundacja Spa for Cancer
Nagroda finansowa w wysokości 1000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Organizacja została utworzona w 2018 roku po to, aby wspomagać kobiety po przebytej chorobie nowotworowej w powrocie do kobiecości – w strefie mentalnej i wyglądu. Fundacja promuje ideę profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki w procesie leczenia nowotworów. Organizuje warsztaty pozwalające zdobywać nowe kompetencje, kształtować odpowiednie postawy i nawyki ważne w procesie leczenia, prowadzi spotkania psychologiczno-terapeutyczne oraz warsztaty makijażu. Angażuje się też w akcje społeczne, jak np. aranżacja wnętrza na oddziale chemioterapii Szpitala MSWiA w Olsztynie. Ważny element wsparcia stanowi ponadto propagowanie zabiegów relaksujących i kosmetycznych, które poprawiają samopoczucie kobiet chorujących na nowotwory.

Wyróżnienia specjalne:
1.    Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie - nagroda o wartości 1000 zł ufundowana przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.
2.    Stowarzyszenie Konik Mazurski - nagroda o wartości 1000 zł ufundowana przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

 

KATEGORIA II. POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Bożena Ruszkowska
Zwyciężczyni otrzymuje Statuetkę i tytuł Pozarządowiec Godny Naśladowania.
Członkini Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego jest współzałożycielką oraz pełni funkcję Prezes organizacji od 1975 roku. Ponadto działa jako prezes Klubu Sportowego Elbląskie Włóczykije, a także członkini zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Jest osobą niezwykle oddaną działalności społecznej na rzecz propagowania bezpieczeństwa, zdrowia i aktywności mieszkańców. Jest instruktorką ratownictwa oraz pływania, od 45 lat prowadzi szkolenia w tym zakresie. Angażuje się również w szereg innych akcji społecznych, głównie na terenie miasta i powiatu elbląskiego.

Wyróżnienia:
1) Oliwia Łysiak
Działaczka społeczna młodego pokolenia, w odpowiedzi na potrzeby społeczności szkolnej i lokalnej angażująca się od 5 lat w pomoc wielu różnym grupom i osobom. Lista inicjatyw, które sama zapoczątkowała i w których uczestniczyła Oliwia, jest długa – m.in. „Spełniamy marzenia innych” (zakup roweru rehabilitacyjnego), Ferie z seniorami, event ekologiczny, pisanie listów w ramach akcji Amnesty International, Kartka dla Seniora, Rodaka, Bohatera. Angażuje się też w działania warmińskiego Caritas.   

2) Wojciech Jankowski
Animator lokalny, trener i doradca, od ponad 10 lat skutecznie wspiera rozwój sektora pozarządowego, przede wszystkim na terenie powiatu iławskiego. Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Od 2009 roku prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie, pomagając osobom fizycznym w tworzeniu fundacji i stowarzyszeń, a istniejącym organizacjom m.in. w kwestiach formalnych, pozyskiwaniu środków, budowaniu partnerstw.

 

KATEGORIA III. SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

Wyróżnienia:
1) Gmina Biała Piska
Samorząd lokalny wspiera oddolną aktywność mieszkańców oraz działania organizacji pozarządowych, mających zarówno siedzibę na terenie gminy jak i poza nią. Dzięki temu wsparciu, w ciągu półtrora roku powstało kilka prężnych grup nieformalnych oraz pięć Kół Gospodyń Wiejskich, zaś w trakcie rejestracji są kolejne. Społeczność lokalna jest angażowana w inicjatywy poprawiające estetykę przestrzeni publicznej, organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych.

2) Gmina Milejewo
Samorząd współpracuje z różnymi organizacjami od wielu lat, np. Ochotniczą Straż Pożarną, Klubem Seniora, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a także ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rodzinnych. Współpraca z ostatnim z wymienionych podmiotów zaowocowała przygotowaniem infrastruktury społecznej niezbędnej do utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, który zostanie uruchomiony w 2021 roku.

 

KATEGORIA IV. PRZEDSIĘBIORCA GODNY NAŚLADOWANIA

Zwycięzca: Michelin Polska S.A.
Zwycięzca otrzymuje Statuetkę i tytuł Przedsiębiorca Godny Naśladowania.
Michelin jest liderem technologicznym światowej branży opon i zarazem największym pracodawcą na Warmii i Mazurach, zatrudniającym około 5 tys. osób. W wymierny sposób Michelin Polska wspiera życie lokalnej społeczności oraz regionu w duchu strategii zrównoważonego rozwoju. W fabryce w Olsztynie od 2015 roku rozwija się Program Wolontariatu Pracowniczego „Moc Dobra”. Wolontariusze od powstania programu przeprowadzili już ponad 100 akcji. Firma wspiera i sponsoruje instytucje kultury w Olsztynie, finansuje zakup sprzętu medycznego dla szpitali, a także współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, działając na rzecz rozwoju edukacji w naszym regionie. Od wielu lat propaguje edukację  dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. organizując akcję „Bezpieczne Mazury”. W czasie epidemii COVID-19 Michelin wyprodukował 40 tys. litrów płynu dezynfekcyjnego, który trafił do instytucji i organizacji świadczących pomoc mieszkańcom.

 

Ponadto wyróżnienie honorowe - Statuetkę Godnych Naśladowania otrzymała pani Wiesława Przybysz, była wieloletnia Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Tytuł przyznała Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.