Opinia Rady nt. ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Opinia Rady nt. ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Sejm RP podczas posiedzenia w dniu 19 czerwca przyjął przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. W ustawie pojawiają się organizacje pożytku publicznego jako podmioty, które obok przedsiębiorców turystycznych, mogą być realizatorami usług opłacanych ze środków bonu. To skłoniło Radę do wydania opinii oraz zawnioskowania do inicjatora ustawy o zmianę.

Zmiana ta miałaby polegać, w skrócie, na zastąpieniu "organizacji pożytku publicznymi" sformułowaniem "organizacje pozarządowe". Zdaniem Rady ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności z bonu do OPP, prowadzi do nieuzasadnionego, nierównego traktowania, wykluczając organizacje, które świadczą usługi hotelarskie i/lub organizują imprezy turystyczne wymienione w ustawie, jednak nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego.

W województwie warmińsko-mazurskim, na blisko 6000 zarejestrowanych organizacji pozarządowych, jedynie nieco ponad 300 (ok. 5%) posiada status OPP.  W tej grupie nie mieści się na przykład duża grupa organizacji prowadzących kluby sportowe, która mogłaby zaoferować rodzicom realizację bonu podczas kolonii i obozów sportowych. Statusu OPP nie posiadają również niektóre organizacje pozarządowe wpisane do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Zaproponowana przez Radę zmiana poszerza krąg podmiotów, które będą mogły starać się o włączenie do systemu uprawnionych do świadczenia usług turystycznych i hotelarskich, za które klient będzie mógł zapłacić Bonem Turystycznym.

Projekt ustawy dostępny jest tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=423

Poniżej do pobrania tekst stanowiska wystosowanego przez ROPWWM do Prezydenta RP.


Załączone pliki: