Zaproszenie do Komisji Konkursowych 2020

Zaproszenie do Komisji Konkursowych 2020

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza osoby działające w organizacjach pozarządowych do udziału w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie. Przyłączamy się do tego zaproszenia, zachęcając członków Rady oraz wszystkich działaczy III sektora do zaangażowania.

W dniu 27 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z art. 15 ust. 2a w/w ustawy, istnieje konieczność powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji w następujących obszarach:

 1. rozwój kultury fizycznej;
 2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 4. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;
 5. rozwój turystyki;
 6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;
 7. pomoc społeczna;
 8. przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 9. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu);
 10. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
 11. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

W pracach komisji konkursowych mogą wziąć udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Planowany termin powołania komisji konkursowych przez Zarząd Województwa to 4 lutego 2020 r. W przypadku zainteresowania pracą w ww. komisjach konkursowych, należy wskazywać osoby w terminie do 26 stycznia br. na adres zwrotny: op@warmia.mazury.pl.

Informacje dodatkowe: