Wojewódzki konkurs "Aktywny Senior/Seniorka na Warmii i Mazurach"

Wojewódzki konkurs

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ogłosiła konkurs, którego celem jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej. Zgłoszenia do konkursu można składać do 15 listopada 2019 roku.

Uczestnikiem Konkursu  - kandydatem na Aktywnego Seniora/Seniorkę – może być każda osoba w wieku 60+, mieszkająca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz posiadająca obywatelstwo polskie. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie opisu kandydata/ki na adres organizatora Konkursu:

  • adres e-mailowy j.osipiak@federacjafosa.pl zaznaczając w temacie maila – konkurs Aktywny Senior/Seniorka na Warmii i Mazurach,
  • biuro Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn - pocztą tradycyjną lub osobiście,

w terminie do 15 listopada 2019 roku (w przypadku poczty tradycyjnej liczy się data stempla pocztowego).

Opis osiągnięć kandydata/kandydatki powinien być przygotowany na wniosku stanowiacym załącznik 1 do Regulaminu Konkursu. We wniosku należy podać dane identyfikujące osobę, a także opisać jej dokonania z wyraźnym zaznaczeniem osiągnięć w zakresie aktywizowania seniorów. Do wniosku należy dołączyć materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia osoby zgłoszonej do nagrody/wyróżnienia oraz co najmniej dwie niezależne, wiarygodne opinie potwierdzające prawdziwość podanych informacji.

Zgłoszenia Kandydata/ki dokonują osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne z jego/jej otoczenia, znające jego/jej dokonania. Kandydat lub kandydatka może się zgłosić również osobiście.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 25 listopada 2019 podczas III Wojewódzkiego Spotkania Rad Seniorów w Olsztynie.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach organizatora (Federacji FOSA) oraz na Regionalnym Portalu Informacyjnym Wrota Warmii i Mazur pod adresem www.warmia.mazury.pl

Konkurs odbywa się pod patronatem Społecznej  Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów”, współfinansowanego
z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.