Zapraszamy na konsultacje społeczne

Zapraszamy na  konsultacje społeczne

Spotkanie konsultacyjne dotyczące trzech dokumentów odbędzie się 22 września 2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1).

Uczestnicy będą mogli wnieść swoje uwagi do „Programu współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

W roku 2018 cele szczegółowe i zadania oraz formy współpracy i wskaźniki realizacji celów zostały zawarte w 3 obszarach współpracy
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z modelem współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
- OBSZAR I: włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych,
- OBSZAR II: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych (zawarto wykaz zadań planowanych do zlecenia),
- OBSZAR III: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności.

Nie zabraknie również dyskusji na temat projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021.
Zaplanowane cele współpracy będą realizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie z partnerami społecznymi.
Duże znaczenie w realizacji celu głównego, jakim jest rozwój kapitału społecznego, będą miały takie działania samorządu jak inspirowanie, lobbing, stymulowanie,
pokazywanie dobrych praktyk, nagradzanie w konkursach inicjatyw, za których realizację odpowiadają partnerzy społeczni i samorządy lokalne.

Ostatnim dokumentem są „Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym”.
Początek piątkowego spotkania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o godz. 14, natomiast zakończenie o godz. 15.30.

Dokumenty do pobrania na stronie:http://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/59/1,konsultacje-spoleczne.html