Dwa dni intensywnych i owocnych debat Rady

Dwa dni intensywnych i owocnych debat Rady

W dniach 14-15 listopada 2019 r. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego spotkała się w Starych Jabłonkach, aby rozmawiać o potrzebach i wyzwaniach, dookreślić priorytetowe kierunki działania, a jednocześnie świętować 15-lecie swojej działalności.

Dwudniowe posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało zorganizowane w związku z pracami nad nową strategią rozwoju Rady. Jednocześnie było okazją do uczczenia 15 lat działalności Rady. W spotkaniu uczestniczyli rprezentanci organizacji zrzeszonych w Radzie oraz zaproszeni goście – łącznie ponad 20 osób.

Przebieg posiedzenia:

14 listopada 2019
1)    Rozpoczęcie spotkania przez Arkadiusza Jachimowicza, Przewodniczącego Rady. Przywitanie uczestników, przedstawienie planu spotkania, informacja o dofinansowaniu wydarzenia ze środków PROO.
2)    Prezentacja Przewodniczącego na temat 15 lat działalności Rady.
3)    Wręczenie podziękowań dla osób, które szczególnie zasłużyły się na rzecz Rady.
4)    Debata z udziałem byłych oraz obecnego Przewodniczącego Rady
Moderator debaty: Bartłomiej Głuszak. W dyskusji uczestniczyli Monika Hausman-Pniewska, Marek Borowski i Arkadiusz Jachimowicz, aktywnie włączali się też pozostali uczestnicy spotkania. Rozmowa dotyczyła zmian, jakie w ciągu 15 lat nastąpiły w sektorze pozarządowym oraz w samej Radzie, a także tego, jakie są największe sukcesy oraz porażki na przestrzeni lat. Dyskutowano również o wyzwaniach stojących przed ROPWWM w kontekście opracowywanej strategii rozwoju Rady.
5)    Panel o etyce w III sektorze
Moderator panelu: Urszula Podurgiel. Paneliści: Dorota Jeżowska-Olszewska, Edward Łebkowski i Marek Jurzyński, w dyskusję włączali się też pozostali uczestnicy spotkania.
Rozmowa dotyczyła znaczenia etyki w działalności organizacji pozarządowych i Rady. Poszukiwano uniwersalnych zasad i wartości, które mogą przyświecać całemu sektorowi społecznemu (integracja wokół wspólnych wartości), a także zastanawiano się, jakie działania może i powinna podejmować Rada w kontekście promowania etycznych zachowań wśród swoich członków oraz w całym sektorze pozarządowym.
6)    Wybory uzupełniające do Prezydium Rady
Wybory zarządził Przewodniczący Rady. Odbyły się z powodu rezygnacji członka Prezydium, pana Antoniego Furtaka, z reprezentowania Federacji UTWWiM w Radzie. W tej sytuacji konieczne stało się uzupełnienie składu Prezydium kadencji 2018-2021 o brakującego członka.
Najpierw zebranie wybrało Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego – członkami zostali Eugenia Barcz, Arkadiusz Niewiński oraz jako protokolant Marek Jurzyński. Następnie zgłaszano kandydatów na stanowisko członka Prezydium. Chęć kandydowania wyraziły dwie osoby: Lidia Lejszo (Federacja UTWWiM) oraz Jolanta Kępa-Wiśniewska (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki). W wyniku głosowania tajnego na stanowisko Członka Prezydium wybrana została Lidia Lejszo.

15 listopada 2019
1)    Wystąpienie posłanki Moniki Falej, byłej przewodniczącej Rady
Monika Falej podzieliła się swoimi spostrzeżeniami jako wieloletnia działaczka sektora pozarządowego, ale również jako posłanka na Sejm nowej kadencji. Mówiła m.in. o istotnych zmianach, które zaszły w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych oraz współpracy z administracją publiczną, a także o wyzwaniach dla III sektora oraz Rady Organizacji Pozarządowych. Rozmowa dotyczyła ponadto możliwości powołania parlamentarnego zespołu zajmującego się organizacjami pozarządowymi/rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, a także położenia większego nacisku na sprawy osób starszych.
2)    Panel na temat współpracy Rady z partnerami
Moderator debaty: Bartłomiej Głuszak. W dyskusji uczestniczyli Joanna Glezman, Monika Falej, bardzo aktywnie włączali się też pozostali uczestnicy spotkania. Debata dotyczyła m.in. wizerunku i rozpoznawalności Rady w otoczeniu, wśród partnerów i innych organizacji; z kim Rada powinna nawiązać współpracę; co należy zmienić/usprawnić we współpracy.
3)    Panel na temat rzecznictwa
Moderator: Arkadiusz Jachimowicz; paneliści: Marian Nadziejko, Marek Borowski i Antoni Furtak. Do dyskusji włączeni zostali też pozostali uczestnicy. Każdy mógł zabrać głos, aby wskazać przykład skutecznego działania rzeczniczego podejmowanego przez organizację/środowisko, które reprezentuje. Ponadto zastanawiano się nad tym, jak wzmocnić rzecznictwo prowadzone przez Radę, jakie warunki powinny być spełnione, aby Rada mogła lepiej reprezentować interesy organizacji pozarządowych.
4)    Panel na temat integracji Rady i sektora pozarządowego
Moderator: Monika Hausman-Pniewska; paneliści: Jolanta Kępa-Wiśniewska, Eugenia Barcz, Piotr Kubarewicz oraz Grzegorz Matczyński. Do dyskusji włączeni zostali też pozostali uczestnicy spotkania. Rozmowa koncentrowała się wokół pytania, czy integracja sektora jest potrzebna i możliwa do osiągnięcia, a także jakimi metodami do niej prowadzić – w kontekście wewnętrznym (integracja członków Rady) oraz zewnętrznym (integracja organizacji w województwie).
5)    Podsumowanie i zakończenie posiedzenia
W trakcie spotkania wypracowano pokaźną listę wniosków oraz propozycji, które zostaną wykorzystane do opracowania nowej strategii rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

---------------------------

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu przez Stowarzyszenie ESWIP z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


Wgrane zdjęcia: