Wnioski konsultacyjne Rady do programu Wojewody

Wnioski konsultacyjne Rady do programu Wojewody

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji, Rada wypracowała i przekazała wnioski konsultacyjne do projektu programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Rada stwierdza:

Program obejmuje współpracę z organizacjami w sferze pomocy społecznej, interwencji kryzysowej oraz bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Zgodnie z Ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Statutem Urzędu Wojewódzkiego istnieje jeszcze współpraca z organizacjami w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Ta współpraca jest przez Urząd Wojewódzki realizowana i powinna być opisana w Programie współpracy. Wnioskujemy zatem o włączenie do Planu współpracy także sferę współpracy Urzędu Wojewódzkiego z organizacjami w zakresie mniejszości narodowych. Ponadto proponujemy wskazanie w § 2 ust. 2 pkt 2, iż celem programu jest poprawa sytuacji osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

W Rozdziale IV pn. Formy współpracy pozafinansowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami wnioskujemy, aby znalazła się informacja o pracy przedstawiciela Wojewody w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego; o pracy Pełnomocnika Wojewody ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, jak również o powołaniu do życia Zespołu doradczego Wojewody ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Proponujemy, aby wpisać to ciało do Programu, podkreślając jego znaczenie w obszarze współpracy pozafinansowej, jak również możliwego zaangażowania w ocenę realizacji Programu (rozdział XII).

Wydaje się zasadne, aby Urząd Wojewódzki w 2019 roku zaplanował spotkanie organizacji z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, podczas którego organizacje już współpracujące, lub zainteresowane współpracą, mogłyby się zapoznać z działaniami Wojewody i podległymi mu jednostkami. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego deklaruje współpracę przy realizacji takiego spotkania.

Jednocześnie, chociaż nie wynika to bezpośrednio z programu, wnioskujemy  o szybsze niż dotychczas ogłaszanie i rozstrzyganie przez Urząd Wojewódzki konkursów w obszarze pomocy społecznej, co będzie umożliwiało bardziej stabilną pracę w organizacjach pozyskujących dotacje z budżetu Wojewody. Proponujemy również rozważenie możliwości zmniejszenia poziomu procentowego wymaganego własnego wkładu finansowego, wnoszonego przez organizacje do projektów dofinansowanych przez Wojewodę. Sektor obywatelski opiera się w dużej mierze na pracy społecznej członków oraz pracy wolontariuszy, w związku z czym organizacjom łatwiej jest zaplanować wkład własny w formie niefinansowej.Załączone pliki: