Stanowisko Rady ws Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Stanowisko Rady ws Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Poniżej przedstawiamy kolejne stanowisko konsultacyjne Rady w sprawie rządowego programu na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich. Stanowisko również zostało skierowane do prof. Glińskiego.

W stanowisku czytamy:

W związku z ogłoszonymi konsultacjami publicznymi projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, przedkładamy swoje stanowisko odnośnie przedmiotowego dokumentu.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest ciałem zrzeszającym reprezentacje powiatowe NGO, federacje, sieci, porozumienia oraz organizacje o zasięgu wojewódzkim. Aktualnie w skład Rady wchodzi 36 podmiotów, poprzez które reprezentujemy ponad 1200 organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Uważamy, że ogólna koncepcja programu, jego celów i działań jest kompleksowa i spójna oraz odpowiadająca aktualnym potrzebom sektora obywatelskiego.

Należy podkreślić wskazanie w Programie celów dotyczących wzmocnienia organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym i konieczność poprawy stabilności finansowej organizacji. Priorytety określone w Programie wpisują się w aktualne potrzeby organizacji.

Nasze uwagi dotyczą poniższych zagadnień:
1. Program nie przewiduje roli samorządów terytorialnych w działaniach wspierających rozwój organizacji obywatelskich. Program powinien zakładać, a często inicjować działania zmierzające do aktywizowania samorządów do systemowego wspierania rozwoju organizacji. W tej kwestii powinien być spójny z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W celu wzmocnienia stabilizacji finansowej organizacji, Program powinien umożliwiać finansowanie ogólnopolskich i regionalnych kampanii promujących ofiarność publiczną (wpłatę składek członkowskich, drobne stałe darowizny, zasilanie kapitałów żelaznych itp.) oraz zasadność finansowania działań organizacji.
3. Kapitały żelazne są bardzo dobrą formą stabilizowania sytuacji finansowej organizacji, jednak ma to miejsce w sytuacji dysponowania przez organizację dużymi kwotami kapitału. Należy się liczyć z tym, że finansowanie kapitałów żelaznych jest kosztochłonne i przewidzieć stosowną pulę środków finansowych.Załączone pliki: