Członkowie Rady

W skład Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wchodzą reprezentacje organizacji pozarządowych danego powiatu lub strony pozarządowe powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego, federacje wojewódzkie, organizacje pozarządowe o zasięgu wojewódzkim, inne podmioty sektora pozarządowego o zasięgu wojewódzkim (porozumienia, sieci organizacji itp.), nieposiadające osobowości prawnej. 

OBECNY SKŁAD RADY

REPREZENTACJE POWIATOWE

 1. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego
 2. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
 3. Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych
 4. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego
 5. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego
 6. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Mrągowskiego
 7. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego
 8. Gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych
 9. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego
 10. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego
 11. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego
 12. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bartoszyckiego
 13. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego
 14. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego
 15. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego
 16. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego
 17. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgorzewskiego
 18. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Oleckiego

STRONA POZARZĄDOWA POWIATOWYCH RAD DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 1. Strona pozarządowa Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

FEDERACJE

 1. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA
 2. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 3. Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
 4. Oddział  Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 5. Lazarus Warmii i Mazur - Związek Stowarzyszeń Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza

ORGANIZACJE

 1. Stowarzyszenie Forum Kobiet
 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 3. Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

SIECI

 1. Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD
 2. Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY
 3. Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych
 4. Porozumienie Uniwersytetów III Wieku Warmii i Mazur
 5. Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W przypadku konieczności aktualizacji danych prosimy o bezpośredni kontakt z Radą na e-mail: ropwwm@gmail.com